Senetlerin İşleme Alınmasında Dikkat Edilecek En Önemli Unsurlar Nelerdir?

Senetlerin İşleme Alınmasında Dikkat Edilecek En Önemli Unsurlar Nelerdir?

• İskonto-İştira işlemine yalnızca bono ile poliçeler (muhatabı tarafından kabul edilmiş poliçeler) kabul edilecek olup, senetlerin TTK hükümlerine uygun ve gerekli unsurları taşımaları gerekmektedir. Unsurlarda noksanlık olan senetler işleme alınmayacaktır.

• Ayrıca, “Masrafsız iade”, “Protestosuz” ve “Belirli bir tarihten önce kabule arz yasağı” veya benzeri diğer herhangi bir yasağı taşıyan senetler işleme alınmayacaktır.

• Alım-satımdan doğan borçlu istihbaratı olumlu gerçek ticari senetler işleme alınacak, hatır senetleri kabul edilmeyecektir.

• Vadesine en çok 90-91 gün (3 ay) kalmış olan senetler iskonto veya iştira işlemine kabul edilecektir.

• İşleme alınacak senet hamil (kredi kullandırılacak müşteri) tarafından devir (temlik) cirosuyla Bankamıza ciro edilecek, ciro kayıtsız ve şartsız olacaktır.

• İskonto-iştira işlemine konu senetler, müşteri tarafından (OM/50.756/1998) “Senet Tevdi Mektubu”na yazılarak Bankamız yetkililerine verilecek ve senetlerin, tevdi mektubuna doğru olarak yazılıp yazılmadığı, mevzuatımıza uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususu yetkililer tarafından kontrol edilecektir.

• Diğer yandan, işleme alınan senetlerdeki ciroların zincirleme olup olmadığına bakılacak, ayrıca protestonun ihbarı açısından, muhatabın yanı sıra keşideci, son ciranta ve aval verenlerin adreslerinin senet üzerinde olup olmadığına dikkat edilecek, varsa noksanlıklar giderilecektir.

• Vekil tarafından imzalanan senetlerde, vekilin kambiyo senedi düzenleyebileceğine dair hususun vekaletnamede açıkça yer alıp almadığına bakılacaktır.

• Senet üzerindeki müşteriye ait imza ve unvanların imza sirkülerine uygunluğu kontrol edilecek, imza yerine mühür kullanılmış senetler ile muhatabın bulunduğu yerde noter olmayan senetler işleme alınmayacaktır.

Yorum yazın