Senet Karşılığı Avans Kredisinin Teminatı Olarak Alınan Senetlerde Nelere Dikkat Edilecektir?

Senet Karşılığı Avans Kredisinin Teminatı Olarak Alınan Senetlerde Nelere Dikkat Edilecektir?

• Senet Karşılığı Avans Kredisinin teminatı için alınan senetler arkasına hamil (lehine kredi kullandırılan müşteri) tarafından rehin (teminat) cirosu ile Bankamıza ciro edilecektir. Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir. Ciro “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. …… Şubesine ödeyiniz. Bedeli Rehindir.” (Tarih, ciro edenin adı, soyadı varsa Ticaret unvanı ve imzası) şeklinde olacaktır.
• Senetler iskonto-iştira işlemlerinde olduğu gibi Bankanın mülkiyetine geçmemekte, teminat vasfını taşımaktadır.
• Teminata kullandırılacak kredinin %15 fazlası ile kambiyo senedi alınacaktır.
• Senetler vadesinde tahsil edilerek kredi hesabına alacak yazılacaktır.
• Teminat olarak kambiyo senetlerinin yanı sıra mevzuat ve kredi onay koşulları doğrultusunda şahsi ve/veya maddi teminat alınacaktır.
• Şekil şartlarında noksanlık olan senetler işleme alınmayacaktır.
• Ayrıca “Masrafsız iade”, “Protestosuz” ve “Belirli bir tarihten önce kabule arz yasağı” veya benzeri diğer herhangi bir yasağı taşıyan senetler işleme kabul edilmeyecektir.
• Alım-satımdan doğan gerçek ticari senetler işleme alınacak, hatır senetleri kabul edilmeyecektir.
• Şubelerimizce re’sen, vadesine en çok 180 gün (6 ay) kalmış senetler teminata kabul edilecektir.
• Diğer yandan, işleme alınan senetlerdeki ciroların zincirleme olup olmadığına bakılacak ayrıca, protestonun ihbarı açısından, muhatabın yanı sıra keşideci son ciranta ve aval verenlere ait adreslerin senette olup olmadığına dikkat edilecek ve varsa noksanlıklar giderilecektir.
• Vekil tarafından imzalanan senetlerde, vekilin kambiyo senedi düzenleyebileceğine dair hususun vekaletnamede açıkça yer alıp almadığına bakılacaktır.
• Senet üzerindeki müşteriye ait imza ve unvanların imza sirkülerine uygunluğu kontrol edilecek, imza yerine mühür kullanılmış senetler ile muhatabın bulunduğu yerde noter olmayan senetler protestolu olarak işleme alınmayacaktır.
• Senet Karşılığı Avans işlemi için güvenceye alınacak senetler, (OM/50.756/1998) “Senet Tevdi Mektubu”na yazılarak alınacak ve senetlerin tevdi mektubuna doğru olarak yazılıp yazılmadığı, yasal unsurları taşıyıp taşımadıkları yetkililer tarafından kontrol edildikten sonra, bir hata yoksa, tevdi mektubunun ikinci nüshası Bankamız yetkililerince imzalanarak makbuz yerine ilgili müşteriye geri verilecektir. İşleme alınmasında sakınca görülen senetler iade edilecektir.
• Senet Karşılığı Avans Kredileri “118111-Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler-Diğer Müşteriler-Özel-Senet Karşılığı Avans Kredileri” hesabında izlenecektir.
• Senetler müşterek muhafaza altında saklanacak, ayrıca her ay sonu sayım ve dökümleri yapılmak suretiyle sayım ve kayıtlar arasında uygunluk sağlanacaktır. Senet bedeli tahsil edildiğinde ters kayıtla Nazım Hesaplardan düşüşü yapılacaktır. Senet borçlusuna veya muhataba, beklenilmeksizin ihbarname gönderilecektir

Yorum yazın