REASÜRANS ANLAŞMALARININ ÇEŞİTLERİ

REASÜRANS ANLAŞMALARININ ÇEŞİTLERİ

Reasürans en geniş anlamıyla bir sigorta çeşididir ve sigorta şirketlerinin kendi kendilerini sigortalaması anlamına gelir. Başka bir deyişle sigortacıların sigortasıdır. Sigorta şirketleri özellikle son yüzyılda artan sigorta teminatlarına talebi karşılayabilmek için reasüransın sunduğu hizmetlere daha çok ihtiyaç duyar hale geçmişlerdir. Sigorta şirketleri reasürans yöntemlerine başvurarak yüksek sigorta bedellerine göğüs görebilmekte ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan riskleri korkmadan teminat altına alabilmektedirler. Zira sigorta şirketlerini yazılan poliçelere ait hasar ödemelerinden kaynaklanan malî kayıplara karşı korumak reasüransın temel amacıdır.
Reasürans aslında başlı başına bir iş kolu olup, bu alanda çalışan şirketlere “Reasürör” denir. Reasürör şirketlerin müşterileri ise sigorta şirketleridir. Reasürörler hukuksal açıdan sadece sigorta şirketlerine karşı sorumludur, sigortalıya karşı sorumlu değildir. Sigortanın en önemli prensibi olan risklerin dağıtılmasında büyük rol oynarlar ve üstlendikleri risklerin bir bölümünü başka reasürörlere devrederek daha çok şirket tarafından paylaşılmasını sağlarlar. Böylece hem coğrafi sınırların ortadan kalkması hem de risklerin tüm dünyaya dağılması mümkün olur.
Günümüzde reasürörler hemen hemen tüm ülkelerde ve tüm branşlarda faaliyet gösterdiklerinden, bu sayede kazandıkları engin deneyimlerini de sigorta şirketlerinin hizmetine sunmaktadırlar.
1846’da kurulan Cologne Re Dünya çapında ki ilk reasürans şirketidir. Bunu Swiss Re ve Münich Re izlemişlerdir. Batı Avrupa ülkeleri Dünya reasürans piyasasında egemen durumdadırlar ve bu piyasanın üçte ikisini kontrol ederler.
Sigortacılıkta reasürans işlemleri dört ana branş olarak bilinen, Yangın, Nakliyat, Havacılık ve Kaza. branşlarının özelliklerine göre sınırlandırılabileceği gibi işlerin kısa veya uzun vadeli oluşuna göre de sınıflandırılabilirler.

Kısa vadeli işler, hasar ödeme işlemlerinin bir yıldan daha az sürede tamamlanabildiği branşları kapsar. Buna Mal sigortalarının reasüransı örnek gösterilebilir. Bir iş yerinde sigortalı bir rizikonun gerçekleşmesi söz konusu olduğunda, sigortalı sigorta şirketine ihbar yaptıktan ve hasar tespiti tamamlandıktan kısa bir süre sonra sigorta şirkeli hasarı öder ve dosya bir yıldan daha az bir zaman içerisinde kapanır. Oysa Endüstride iş hastalıklarıyla ilgili bir hasarın ortaya çıkması bazen çok uzun zaman alabilir. Hatta ilgili poliçenin bitiminden sonra bile hasar gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Bu tür işler “uzun vadeli” olarak nitelendirilir.
Reasürans İhtiyari ve Mecburi olmak üzere iki genel kola ayrılır. Aynca bu yöntemlerin birleşmesinden oluşmuş karma yöntemler de vardır. Reasürans türlerini Orantılı ve Orantısız diye iki gruba ayırmak da olasıdır. Orantılı Reasürans yöntemlerinde, reasüröre, sedan şirket tarafından belli oranda prim devri yapılır ve aynı oranda hasar ödemelerine katılması dabeklenir.(Örn:Kot-Par, Eksedan) Orantısız reasürans yöntemlerinde ise belirli bir oranda prim devri yapılmaz. Reasürör önceden belirlenmiş bir alt ve bir üst limit dahilinde hasarları ödeyeceğini taahhüt eder. Bunun karşılığında yine önceden belirlenmiş bir prim rakamı alır.(Örn:X/L, Stop Loss)
Reasürans yöntemlerini sırasıyla incelemeye başlamadan önce aşağıdaki tablo bize genel bir bilgi edinmek açısından faydalı olacaktır.

Yorum yazın