Protesto İşlemlerine İlişkin Genel Hüküm ve Şartlar Nelerdir?

Protesto İşlemlerine İlişkin Genel Hüküm ve Şartlar Nelerdir?

TTK’nun 626. maddesine göre, muhatabın poliçeyi kabul etmemesi halinde kabul etmeme protestosu, poliçe ve bononun ödenmemesi halinde de ödememe protestosu çekilecektir.

Muhatabı (borçlusu), noter teşkilatı bulunmayan yerlerde olan senetler protesto edilemeyeceğinden, ticari kredi işlemine kabul edilmez.

Protestonun noter tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Noter tarafından düzenlenen protesto, kanuna uygun olarak düzenlenmediği veya içindeki kayıtlar yanlış olduğu takdirde dahi geçerlidir. Ancak noter hakkındaki cezai hükümler saklıdır

hamil protesto gününü takip eden 4 iş günü içerisinde, kabul veya ödemeden kaçınma durumlarını kendi cirantasına ve keşideciye ihbar etmek zorundadır. Her ciranta da, aldığı ihbarı takip eden 2 işgünü içerisinde önceki ihbarları yapan kimselerin ad, soyad ve adreslerini de göstermek suretiyle kendi cirantasına bildirmek zorundadır. Keşideciye varıncaya kadar bu sisteme göre işlemde bulunulur..

İhbar noter kanalıyla veya sadece poliçenin iadesi suretiyle yapılır.

Muhatap tarafından kabul edilen poliçe ile bonolar gününde ödenmedikleri takdirde, muhatap veya borçlu protesto edilmeli, ayrıca son ciranta ile keşideci ve avalistlere de durum ihbar edilmelidir.

Ödememe protestosunun ödeme gününü takip eden iki işgünü içerisinde çekilmesi gerekmektedir. Vadesi Pazar gününe veya resmi tatil gününe rastlayan poliçe tatili takip eden ilk işgünü ödenir. Protesto muameleleri de tatilde yapılmayıp ancak işgününde yapılır.

Vadesinde ödenmeyerek, protesto edilen senetler (döviz üzerinden düzenlenen senetler protesto tarihindeki Bankamız döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası tutarları üzerinden) mevzuatımız esasları dahilinde onbeş günlük protesto listelerine dahil edilerek, TCMB’ye bildirilmek üzere Şube Operasyonları Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

KREDİLERİN NAZIM HESAPLARDAN İZLENMESİ
Kredi müşterilerine tahsis edilen kredilerin kullandırılmayan kısmının, ilgisine göre “978/979- Taahhütlerden Alacaklar ile 980/981- Taahhütlerden Borçlar hesaplarına yazılmak suretiyle nazım hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.
a) Cayılamaz Taahhütlerimiz: Müşteriye tahsis edilmekle birlikte müşteri tarafından henüz kullanılmayan kredi miktarını gösteren hesaplardır.

Bu durumda, Genel Ticari Kredi Sözleşmesi dışında müşteri ile banka arasında özel bir kredi sözleşmesi yapılması ve bu kredi sözleşmesinde bankanın her an krediyi kullanıma hazır tuttuğu ve cayamayacağı hususlarının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

b) Cayılabilir Taahhütlerimiz: cayılamaz taahhütlerimiz hesabına ilişkin koşulların mevcut olmaması veya kredi sözleşmesine (başlangıçta ya da sonradan) konulan özel bir şarta bağlanmış olan ve bu şartın yerine getirilmemesi halinde cayılabilir hale gelen kredi tahsis taahhütlerinin kaydedildiği hesaplardır.

Kredi talimatlarında bir kredinin kullandırma garantili olduğu açıkça belirtilmemişse şubelerimizce gerek resen ve gerekse otorize olarak tahsis edilen kredilerin tamamı Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütlerimiz Hesabında muhasebeleştirilecektir.

Yapılan kredi tahsislerinden kullandırılmayan kısım aynı anda bir mahsup fişiyle söz konusu nazım hesaplarda muhasebeleştirilecek; daha sonra kullandırıldığında ise kullandırılan miktar kadar ters bir mahsupla nazım hesaplardan iptali sağlanacaktır.

Yorum yazın