Prefinansman Kredileri – Prefinansman kredisi

PREFİNANSMAN KREDİLERİ

Prefinansman Kredisi Ne Demektir?

Prefinansman Kredileri; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, firmalar tarafından yurtdışından (kişi, kurum ve kuruluşlardan) sağlanarak Türkiye’deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda getirilerek alışı yapılmak suretiyle kullanılan kredilerdir. Bu krediler döviz olarak kullanılamaz. Kredinin anapara, faiz ve masraflarının ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenmesi gereklidir.

Prefinansman Kredisi Kimlerden Temin Edilebilir?
Prefinansman kredileri ihracatçılar, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri yapanlar tarafından borçlu sıfatıyla yurtdışından temin edilebilir.
Bu krediler, Merkez Bankası tarafından alım-satımı yapılan konvertibl dövizler veya Türk Lirası olarak yurda getirilebilir.
Bankamızca, uluslararası finans kuruluşlarınca tanınan, güvenilir ve muteber yurtdışı finans kuruluşlarından gelecek prefinansmanlara aracılık ve garantörlük yapılması tercih edilecektir.
Prefinansman kredisi olarak getirilen dövizlerin doğrudan alışları yaptırılabileceği gibi, lehdar adına açılacak bir döviz tevdiat hesabına veya geçici bir döviz hesabına da alınabilir.
Malın veya hizmetin yurtdışındaki alıcısından temin edilen alıcı firma prefinansmanının döviz alışı peşin döviz olarak yapılır ve peşin döviz hükmüne tabi tutulur.

Prefinansman Kredisinin Kullandırımında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Firmalar bu kredileri, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası piyasalardan sağlayabilirler. Prefinansman kredilerinin İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler için sağlanması halinde, bu faaliyetlerle ilgili olarak Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç İstisnası belgesi alınmış olması gerekir. İhracatın finansmanı için sağlanan prefinansman kredilerinde ise bu belgeler aranmayacaktır. Bu faaliyetlerle ilgili olarak yurtdışından sağlanan prefinansman kredileri yukarıda belirtilen belgeler kapsamında kullanılmadığı takdirde bu krediler “İşletme Kredisi” olarak kabul edilecek ve işletme kredisi hükümlerine tabi tutulacaktır.

Bu krediler havale şeklinde getirilecektir. Bu dövizlerin alışları bir kerede yapılabileceği gibi lehdar adına açılan bir döviz tevdiat hesabına veya geçici bir döviz hesabına alınarak bu hesaptan alışı kısım kısım da yaptırılabilir. Mal veya hizmet ihracının gerçekleşmemesi halinde uygulanacak müeyyideler bakımından vade başlangıcı, Türk Lirasına hiç çevrilmese veya kısım kısım çevrilse dahi lehdar adına açılan hesaba alacak kaydedildiği tarih; hesaba alınmaksızın tamamının doğrudan alışının yapılması halinde ise Döviz Alım Belgesi tarihidir.

Prefinansman kredileri döviz tevdiat hesabına alındıktan sonra döviz alışı yapılarak Döviz Alım Belgesine bağlanmadığı takdirde, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştirilmiş olsa dahi, bu krediler prefinansman özelliği kazanamaz. Bu durumda, yapılan işlemler nedeniyle krediye uygulanan istisnaların müeyyide uygulanarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

– Prefinansman alışında düzenlenen Döviz Alım Belgesi üzerinde,
– Prefinansmanın kimin adına geldiği,
– Alışı yapılan tutarın prefinansman olduğu, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında kullanılacağı,
– Prefinansmanın süresi,
belirtilecektir.

Prefinansman Kredisinin Vadesi Ne Kadardır?

Prefinansman kredisinin süresi en fazla 18 (onsekiz) aydır. Ancak, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında olmayan gemi inşa ve ihracının finansmanı ve diğer faaliyetleri için kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 (yirmidört) aydır.
İhracatı Teşvik Mevzuatına göre, belgeli olarak yapılan gemi ihracatı, uluslararası yurtiçi ihalelerle ilgili müteahhitlik hizmetleri ve savunma sanayi projeleri ile diğer faaliyetlerin finansmanı amacıyla sağlanan prefinansman kredisinin kullanım süresi, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim Harç istisnası Belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.

Gemi inşa ve ihracı için gelen prefinansman kredisi karşılığında başka bir mal ihraç edilmesi halinde, kredinin vadesi, Döviz Alım Belgesi tarihinden itibaren 18 ay ile sınırlı tutulmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Bankamızca prefinansman kredilerine 12 aydan daha uzun süreyle garanti verilmeyecektir 12 aydan uzun süreli olarak gelen prefinansmanlar için ilgili Krediler Daire Başkanlığı’nın onayı ile azami sürelere kadar garanti verilebilecektir.

Prefinansman Kredisinin Başka Bir İhracatçıya Devredilmesi Mümkün müdür?
Yurtdışından sağlanan prefinansman kredisinin aşağıdaki şartlarla başka bir ihracatçı firmaya devredilmesi mümkündür. Bunun için Amirin (kredi veren kuruluş) muvafakatı alınacaktır.
Devir; prefinansman kredisi döviz tevdiat hesabına veya geçici döviz hesabına alınmışsa hesaba alındığı tarihten, Döviz Alım Belgesine bağlanmışsa Döviz Alım Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren prefinansman kredisinin süresi içinde gerçekleştirilecektir.
Prefinansman kredisinin, ihracat yapılmamışsa tamamının, yapılmışsa bakiyesinin başka bir ihracatçı firmaya devredilmesi bir kereye mahsus olmak üzere mümkündür.
Prefinansman kredisinin tamamen devri halinde, devralan ihracatçı adına usulüne uygun olarak yeni bir Döviz Alım Belgesi düzenlenerek üzerine Döviz Alım Belgesinin değişiklik sonucu yeniden düzenlendiğine ve eski DAB ile birlikte işlem göreceğine ilişkin bir şerh konularak eski Döviz Alım Belgesinin yenisine eklenmesi gerekmektedir.
Prefinansman bakiyesinin devredilmesi halinde, devredilen kısım için devralan aracı ihracatçı adına Döviz Alım Belgesi düzenlenecek, daha önce bedel alışı sırasında devreden adına düzenlenen döviz alım belgesi devredilen kısım kadar iptal edilecektir. Döviz Alım Belgelerinin üzerine devreden ve devralan ihracatçılara ait varsa Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi tarih ve sayılarının not edilmesi de gerekmektedir.

Prefinansman kredisini devralan, başka birisine devredemeyecektir.

Prefinansman kredisinin başlangıçtaki özelliğinin sonradan değiştirilmesi mümkün değildir. Örneğin, ihracat amacıyla alınan prefinansman kredisinin döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili işlemlere devri söz konusu değildir.

Prefinansman Kredilerinin Ödenmesi (Kapatılması) Nasıl Yapılır?

1- Prefinansmanın Mahsup Suretiyle Ödenmesi:

a- İhracat Bedelleri İle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme (İhracat İçin Sağlanan Prefinansman Kredilerinin Mahsuben Kapatılması)

Bir ülkeden sağlanan prefinansman kredisi, herhangi bir ülkeye yapılacak ihracattan sağlanan dövizlerle bedeli Türk Liraları ihracatçıya ödenmeksizin mahsup suretiyle ödenebilecektir.

Mahsup işlemlerinin, prefinansman kredisinin kullanım süresi ve ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günlük yurda getirilme süresi içerisinde yapılması şarttır. Fiili ihraç tarihinden itibaren 180’inci günden sonra yurda getirilen ihracat bedeli dövizlerle prefinansman kredilerinin mahsup yoluyla kapatılması mümkün bulunmamaktadır.

b- Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme:

Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı için sağlanan prefinansman kredisi, herhangi bir ülkeye yapılacak döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanan dövizlerle kredi süresi içerisinde mahsup edilmek suretiyle ödenebilecektir.

2- Prefinansman Kredisinin İhracat, Belge Kapsamındaki İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere İlişkin Bedellerle Tasfiyesi:

Prefinansman kredisinin süresi içerisinde gerçekleştirilmiş ve bedellerinin de, kredi süresi içerisinde alışları yapılmış ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet bedelleri ile tevsiki suretiyle tasfiye edilmesinde, İhracatı Teşvik Mevzuatında yeralan taahhütlerin aranması yeterlidir.

Prefinansman kredisinin geri ödemesine aracılık eden banka ile prefinansman dövizine ilişkin Döviz Alım Belgesini düzenleyen banka farklı ise kapatmayı yapan banka, döviz alışını yapan bankaya, nezdindeki Döviz Alım Belgesinin banka nüshasına gerekli notu koyması için yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Bildirimi alan banka, nezdindeki Döviz Alım Belgesine gerekli notu koyacak, eğer mükerrer kredi geri ödemesi varsa durumu kapatmayı yapan bankaya bildirecektir.
Prefinansman kredileri ihracat sayılan satış ve teslimler veya döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle kapatılmaz ise vade sonunda prefinansman kredisi sözleşme şartlarına göre Türk Lirası ile kapatılacaktır.

Bankamızca Prefinansman Kredisi Açılmasında Ve Kullandırılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Şubelerimizce, Bölge Başkanlıklarımız aracılığıyla ilgili Krediler Daire Başkanlığından yetki alınmak suretiyle prefinansmana garanti verilecek veya aracılık edilecektir.
Bankamızca garanti verilmemişse nazım hesaplara herhangi bir kayıt düşülmeyecektir. Garanti verilmişse teminat mektubu düzenlenip düzenlenmeme durumuna göre ilgili kayıt yapılacaktır.
Prefinansman kredilerinin Bankamızın garantisiyle sağlanması hallerinde, dövizi natık Prefinansman garantisi söz konusudur. Burada ihracatçı taahhüdünü yerine getirmediği takdirde peşin olarak gelen dövizin anapara ve faiziyle birlikte iade edileceği Bankamızca taahhüt edilir. Bu tür garanti mektupları aynı zamanda yurtdışına verilen bir harici garantidir.
Mer’i kredi mevzuatı doğrultusunda kullandırılacak prefinansman kredisi tekliflerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
– Prefinansmanın sağlandığı firma veya finans kuruluşunun unvanı, adresi,
– Prefinansman dövizinin cinsi ve miktarı,
– Prefinansman vadesi, faiz oranı,
– Faiz garanti kapsamına girecekse faizin tutarı,
– Muhabir Banka,
– Prefinansman konusu ihracata ilişkin bilgi,
– Firma önceden prefinansman kullanmış ise, gerçekleştirme durumu,
– Alınmış ve alınacak güvencenin tür ve miktarı.

Prefinansman alışları döviz alış kurundan, transferi ise döviz satış kurundan yapılacaktır.
Prefinansman kredisinin mevzuatımızda belirtilen şekilde ihracat ve döviz geliriyle kapatılamaması halinde, yurtdışına transfer edilen prefinansman dövizinin ve diğer masraflarının TL veya YP tutarları 158/159 Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri hesabının alt skontlarına aktarılacak ve Mevzuat Kitabımızın IX-Takip Tahsil Bölümü ile Takip Süreç Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usuller doğrultusunda işlemde bulunulacaktır.
Prefinansman dövizinin alışı Bankamızca yapılmamış ise, prefinansmanla ilgili döviz garanti mektubunun Bankamızca verilmesi söz konusu değildir.

Prefinansman talebi ile ilgili olarak müşterilerden alınacak yazıda talep edilen garanti mektubu hakkında detaylı bilginin yer alması istenecek ve varsa mektubun örneği alınacaktır.

Firma lehine kredi süreçleri doğrultusunda kredinin onaylanmasını takiben, kredi onayının bir sureti de gönderilerek dış garanti mektubu yetkili Şubelerimizce düzenlenecek, diğer şubelerimizce dövizi natık yurtdışına garanti mektubu düzenlenmeyecektir.

Prefinansman garantileri verilirken, gelecek prefinansman ve prefinansmana ait faiz toplamı üzerinden mektup düzenlenecek, prefinansman mutabakatında faiz koşulu bulunuyorsa düzenlenecek mektup metninde de faize yer verilecek, ayrıca mektup vadeli olarak düzenlenecektir.

Öte yandan mektupla garanti edilen ihracatla ilgili yükleme vesaikinin Bankamıza verilmesi halinde Bankamızca muhabire bildirimde bulunulduğu anda vesaik tutarı kadar mektubun hükümsüz olacağına dair, mektup metnine hüküm konulacaktır.

Harici garanti mektubu gönderilmeden önce; ihracatın süresinde yapılmaması veya hizmetin ifa edilmemesi halinde dövizlerin süresinde transfer edileceğine ilişkin verilecek Prefinansman Döviz Garanti Mektuplarının arka yüzüne, mektup içeriğinin müşteri tarafından kayıtsız ve şartsız gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin bir kayıt konulması ve bu kaydın altına tarih konularak, firma yetkililerine mutlak surette imzalatılması gerekmektedir.

İhracata ilişkin Prefinansman Döviz Garanti Mektubu ile sadece prefinansman konusu ihracatın süresi içinde yapılması, ihracatın gerçekleşmemesi halinde prefinansman tutarı dövizin iade edilmesi garanti edileceğinden, mektup metnine bu yükümlülüğümüzü artırıcı bir ek şart konulmayacak, bu yükümlülüğümüzü artırıcı, ağırlaştırıcı bir değişiklik kabul edilmeyecektir. Garanti Mektubu metinleri hataya neden olunmaması için mutlaka Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı’nın onayından geçirilerek verilecektir.

Verilen Prefinansman Döviz Garanti Mektuplarıının garanti verilen Bankaca resmi bir şekilde (şifreli olarak) serbest bırakıldığı doğrulanmadan kayıtlarımızdan düşüşü yapılmayacaktır. (prefinansman amiri ile ithalatçı firma aynı olsa dahi yapılan ihracat miktarı hiçbir şekilde garanti tutarımızdan düşülmeyecektir)

Prefinansmanla ilgili olarak yurtdışına herhangi bir garanti verilmeden önce Yetkili Şube Genel Müdürlükle (ilgili Krediler Daire Başkanlığı ve Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı) mutabakata varacaktır.

Müşteri lehine açılan prefinansmanlar müşterinin onaylı kredisini aşmayacaktır.
Döviz ödemeli prefinansman garantisine ilişkin teminat mektupları, yalnızca yetkili şubelerimizce düzenlenecek, ancak ilgili şube (kredinin açıldığı şube) nezdindeki kredi limitinden işlem yapılacaktır.

Kredi Limiti Nasıl Düzenlenir?

Açılacak kredi limitinin saptanmasında; getirilen prefinansman dövizi, buna ait faiz, ihracatın gerçekleşmemesi halinde kreditöre ödeme yapılacağından döviz satışından kaynaklanan kur farkları ile Kambiyo Gider Vergisinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu şekilde belirlenen kredinin açılması için, kredi sürecine uygun olarak kredi teklifinde bulunulacaktır.

Verilecek döviz ödemeli dış garanti mektubu, Bankamızı döviz üzerinden bir ödeme yükümlülüğü altına sokmaktadır.

Limitin hesaplanmasında, yurtdışından sağlanan krediler için verilecek teminat mektupları ve/veya garantilerde faizin de ödenmesi garanti ediliyorsa, faiz de dikkate alınacaktır.

Prefinansman konusunda müşteriye açılacak kredi yukarıda belirtilen esaslar dahilinde YP olarak tesis edilecektir.

Komisyon Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Bankamızca garanti verilen veya aracılık edilen prefinansmanlarla ilgili olarak Dış Garanti Mektuplarında olduğu gibi komisyon alınacaktır.

Prefinansman kredilerinde anaparaya ek olarak faizlerin ödenmesi de Bankamızca garanti edilmişse, komisyonlar anapara ve faizlerin toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Komisyonların tahsili hususunda, mevzuatımız doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Prefinansmanla ilgili teminat mektupları ay sonlarında evalüasyona tabi tutulacak, ayrıca kur artışları mevzuatımız gereğince sınırlamalara tabi olmayan kredi hesaplarında izlenecektir.

Vergi, Resim, Harç İstisnası ile Haberleşme Giderleri ve Diğer Masraflara İlişkin Uygulama Nasıldır?

İhracata ilişkin prefinansman kredileri vergi, resim ve harç istisnasına tabi olduğundan, alınacak ipotek ve diğer teminatlarla ilgili vergi, resim ve harçlar da istisna kapsamına girmektedir. Ayrıca, komisyon dönemlerinde cari döviz satış kuru üzerinden bulunacak TL karşılığı üzerinden hesaplanacak komisyonlara ilişkin BSMV de, istisnaya konu olduğundan alınmayacaktır.

Prefinansman nedeniyle yapılan haberleşme giderleri ve diğer masraf karşılıkları müşteriden peşin tahsil edilecektir.

Müşteri ile Sözleşme Yapılması ve Güvence Alınması:

Bankamız mevzuatının genel çerçevesi içinde sözleşme yapılması ve güvence alınması ile ilgili olarak belirtilen hususlara aynen uyulacaktır. Prefinansman kredisi açılacak müşteri ile “Genel Ticari Kredi Sözleşmesi” düzenlenecektir.

Sözleşmeler garanti verilen para birimi dikkate alınarak YP olarak düzenlenecektir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın