PLASMAN LİMİTİ TAHSİL VE İPTALLERİ

PLASMAN LİMİTİ TAHSİL VE İPTALLERİ

2.1. Toplam Plasman Limiti

Şubelerin firmalara kullandırabilecekleri nakti risklerin toplamı, şubeye tahsil edilen toplam plasman limiti ile sınırlandırılmaştır.
Şubelerin Toplam Plasman Limiti Tahsili

2.2. Şubelerin Toplam Plasman Limiti

– Sürekli
– Geçici
olarak ve genel Müdürlükzçe, şubenin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünce verilebilir. Bölge Müdürlüklerince verilecek plasman limitleri geçici niteliktedir. Geçici plasman limitlerinde plasman tahsis yazısı ilave limitin iptal edileceği tarihi içerecek şekilde düzenlenir.

2.3. Şube Yetkisinde Plasman Limiti

Şube yetkisinde kredilendirilen firmalara kullandırılacak nakdi krediler toplamı bu limitle sınırlıdır. Bu limit üç bölüme ayrılmaktadır.

2.4. Bölge Müdürlüğü Yetkisinde Plasman Limiti
Şubenin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce tahsis edilmiş bulunan nakdi kredilerin kullandırımı bu limitle sınırlıdır.

2.5. Genel Müdürlük Yetkisinde Plasman Limiti

Bu limit üç bölüme ayrılmaktadır.
– Orta Vadeli kredilerle ilgili plasman limiti
– İhraç kredileri ile ilgili plasman limiti
– Diğer kısa vadel kredilerle ilgili plasman limiti

Şubelere gönderilecek plasman tahsis yazılarında yukarıdaki sınıflandırmaya uygun “Toplam Plasman Limitinin dağılım Tablosu” ayrıca belirtilir.

2.6. Toplam Plasman Limitinin Kullanımı

Türleri itibariyle belirlenip tahsis edilen plasman limitlerinde deplasman yapılmamalıdır. Şube yetkisinde, Bölge Müdürlüğü yetkesinde ve Genel Müdürlük yetkisindeki firmalarla ilgili plasman limitleri ait olduğu türdeki krediler için geçerli olup, bu limitlerden birindeki boşluk diğer bir türde kullandırılmmalıdır. Şubeler tahsis edilen plasman limitlerini kullanırken kredilerde güvenlik, seyyaliyet ve verim konularını sürekli gözönünde bulundurmaldırı.
Şubeye tahsis edilen toplam plasman limiti içinde yer alan plasman limitlerden herhangi birine tavsiye kaydı konulması halinde, tasfiye kaydının konulduğu tarihten itibaren tasfiye kaydı konulan plasman türünde ilave risk girişilmemeli ve Genel Müdürlükten izin alınmadıkça mevcut risklerde yapılan tahsilatlar nedeniyle nakdi kredi kullandırılmamalıdır.

Yorum yazın