Parasal denge

PARASAL DENGE ANATOMİSİ
Ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik ekonomik programlar,farklı içerik ve kurguya sahip olsalar da ana özellikleri piyasa ekonomisi prensipleri çerçevesinde yeni bir ekonomik ve finansal ortam oluşturmaya odaklanmalarıdır.Piyasa ekonomisi prensipleri,ekonomik birimlerin faaliyetlerine yön ve şekil verme sürecinde temel fiyet göstergeleri ışığında davrandığını ima etmektedir.Karar alma ve uygulama süreçle- rinde,bireyler,firmalar ve kamu kuruluşları sahip oldukları imkan ve kaynaklar ile maksimum fayda yada getiri elde edecek şekilde davranmaktadır.Bilgi ve verilerin kaliteli,şeffaf ve istenildiği anda elde edilebilir olduğu durumlarda,ekonomik hukukunun etkin işlediği ortamlarda temel fiyat göstergeleri güçlü bir yol gösterici olmaktadır.Göstergeler,gördükleri rol ve fonksiyonları nedeniyle,makro ekonomik ilişkilerin bir bileşkesi özelliği taşımaktadır.Reel ve nominal değerlerde aşırı farlılıkların oluştuğu koşullarda,gönüllü yada zorunlu olarak kabul edilmiş bireysel ve toplumsal ölçekte para aldanımı veya aldatımının söz konusu olduğu görülmektedir. Fiyat göstergeleri,ekonomi politik açıdan,ekonomik birimlerin davranışlarını,devlet ve piyasaların işleyiş mekanizmasının arka planıyla ilgili önemli ip uçları sunmaktadır. Fiyat göstergelerinin düzeyi ve değişim trendini,ekonomik etik,demokratik anlayış, sosyo-kültürel değer yargıları,bireysel ve toplumsal kalite gibi birçok ekonomi dışı belirleyicilerin ekonomik alandaki yansıması olarak da ele almak mümkündür. Fiyat göstergeleri taraflar arasında her türlü ekonomik ve finansal faaliyetlerde hesap birimi fonksiyonu gördüğünden,tercih edilen yada göz ardı edilen faaliyetleri yansıttığından, gelir dağılımını şekillendirdiğinden ve nüfus aracı olarak kullanılabildiğinden yeniden yapılandırma sürecinin en hassas ve etkili enstrümanı olma özelliği taşımaktadır.
Yeniden yapılandırma süreci,ekonominin değişik sektörlerinin karşılıklı ilişkilerine, ileri ve geri bağlantılarına ilişkin kurgu değişikliyi yaparak,açık yada kapalı şekilde belirlenen stratejik tercih ve öncelikler ışığında sektörlerin nispi ağırlıklarının ulusal ve global ekonomi çerçevesinde tanımlanmasını ifade etmektedir.Her fiyat göstergesi bir sektörün (enflasyon,faiz ve döviz kuru sırasıyla reel,finansal ve dış sektörün) etkinlik ve verimlilik endeksi yada performansı olarak ele alınabilir.Öte yandan,bu performansın söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren kamu ve özel teşebbüs katkılarıyla ortaya çıktığı da gözden uzak tutulmamalıdır.Tüm bu belirleyicilerin sahip oldukları dinamikler yardımıyla ürettiği ortak sonucu GSMH olarak ele alınmaktadır.

Etiketler:

Yorum yazın