NİTELİĞİNE GÖRE KREDİLER

NİTELİĞİNE GÖRE KREDİLER
Krediler niteliğine göre, nakdi ve gayrinakdi krediler olmak üzere ikiye ayrılır.

• Nakdi krediler :Faiz ya da faiz ve komisyon karşılığında ödünç para verilmesi biçiminde kullandırılan kredilerdir. Bu tür krediler; iskontp, iştira, avans ve borçlu cari hesap şeklinde kullandırılır.
İskonto ve iştira, bono ya da poliçenin vadesinden önce bankaca alacaklısından satın alınması işlemidir.
Avans bir defaya özgü olmak üzere, belli bir vade ile çoğunlukla da maddi bir güvence karşılığında açılan kredilerdir.
Borçlu cari hesaplar ise, belli bir vadeye bağlı olmaksızın TTK’nun 87’nci maddesi hükümlerine göre, belli bir limit içersinde müşteriye para çekme ve yatırma yetkisi veren güvenceli ya da güvencesiz kredilerdir.
• Gayrinakdi krediler:Bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi ya da bir yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda bankanın alacağı bir ücret veya komisyon karşılığında yükümlü adına taahhütte bulunması, ona kefil olması biçiminde kullandırılan kredilerdir.
Bu tür kredilerde başlangıçta ödünç para verilmesi söz konusu olmayıp, garanti verilmesi, yani borcun ödenmemesi ya da yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda tazmin edilmesi taahhüdü vardır. Gayrinakdi krediler; teminat mektubu kredisi, sair kefalet kredisi, ithal garantisi, tahvil garantisi, kabul kredisi, aval kredisi gibi türlere ayrılmaktadırlar.

Yorum yazın