Münakale işleminde Uyulması Gereken Esaslar Nelerdir?

Münakale işleminde Uyulması Gereken Esaslar Nelerdir?

– Gayrinakdi kredilerden nakdi kredilere münakale yapılamaz. Bu mevzuatımızın yürürlüğe girdiği tarihten önce bu yönde verilmiş bulunan kullandırım izinleri ile eski münakale (dönüşüm) tablolarına göre yapılmış bulunan münakaleler risklerin tasfiyesine kadar geçerlidir.
– Münakale yetkisi kullanılarak kredi kullandırılacak firmanın idari ve yasal yönden kredi kullandırılmasına engel bir durumunun olmaması ve kredi değerliliğinin bulunması gerekir.
– Şubelerimize verilen münakale yetkisinin kullanımından doğacak sorumluluk doğrudan doğruya şubelerimize ait olup, şubelerimiz risk artırıcı işlemlerden kaçınacaklar ve kullandırılacak kredilerin işleyişine ilişkin mevzuat gereklerini eksiksiz yerine getireceklerdir.
– Bir defaya mahsus kullandırılmak üzere onaylanan kredilerden hiçbir şekilde münakale yapılamaz.
– Teminatlı bir krediden açık krediye münakale yapılması mümkün değildir.
– Kredilerde münakale belli bir süre ve belli bir işlem için geçerli olduğundan vade sonunda dönüşüm yapılan kredinin tasfiyesi gereklidir. Kredi münakalelerinde devamlılık usul edinilmeyecek; eğer firma, kredilerini münakale yapılan şekilde sürekli olarak kullanmak isterse, firma ihtiyacına göre kredi kompozisyonunun yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
– Maddi teminatlı kredilerden kefalet karşılığı kredilere, kuvvetli ve çok teminatlı kredilerden zayıf teminatlı kredilere münakale yapılamaz.
– Münakale yapılacak kredinin vadesi, onaylı kredi vadesini aşmayacaktır. Ancak, 1 yıl vadeli TL ihracat veya döviz kredisinden Gayrinakdi krediye münakale yapılacak olması halinde sadece Eximbank’a hitaben düzenlenecek teminat mektupları Eximbank mevzuatında belirtilen vadelere uygun düzenlenebilecektir.
– Münakale yapılırken onaylı kredinin gerektirdiği teminatlar usul ve mevzuat dahilinde noksansız tesis edilecek olup kesinlikle güvence açığına yer verilmeyecek ve onaylı kredi limitlerinde aşım yapılmayacaktır.
– Münakale tablosunda yer almayan kredi türlerine ilişkin münakale yetkisi ilgili Krediler Daire Başkanlığı’na aittir.
b) Münakale Tablosunun Açıklanması

Münakale (dönüşüm) tablosunda münakale yönü, soldan sağa doğrudur.

Buna göre dönüşüm tablosunda;

– Onaylı kredinin karşısında (-) işareti bulunuyor ise o kredi türü için münakale yapılamaz.
– Onaylı kredinin karşısında (+) işareti bulunuyor ise münakalenin o kredi türü için yapılabilmesine Şubelerimiz yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yetkilidir.
– Onaylı kredinin karşısında (x) işareti bulunuyor ise o kredi türü için münakale yapılabilmesi olanaklıdır. Ancak, kredi boyutu, türü ve özelliği göz önünde bulundurularak, kredi tahsis yetkisine göre ilgili krediler Daire Başkanlıkları veya Bölge Başkanlıkları münakale yapmaya yetkili olduklarından münakale yapılacak kredi tutarına bakılmaksızın onay mercilerinden izin alınacaktır.

Yorum yazın