KÜÇÜK İŞLETME KREDİLERİ – KOBİ KREDİLERİ

KÜÇÜK İŞLETME KREDİLERİ – KOBİ KREDİLERİ
KİK Kredisinin Kapsamı Nedir?

Yıl sonu itibariyle net satışları (Bankamız yıl sonu döviz alış kuru üzerinden hesaplanan) 2.000.000 USD’nin altında olan; (Nisan ayı sonuna kadar yıl sonu gelir tablosu temin edilememesi halinde bir önceki yıl sonu cirosu baz alınacaktır.)

Mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunan, üretim ve satış artırma kapasitesi olan, içinde bulunduğu sektörü etkileyecek büyüklükte olmayan, satış ve pazar problemi bulunmayan tüzel kişi işletmeler ile,

Faaliyeti sermayesi ile birlikte bedensel çalışmalarına dayanan, sabit bir işyerine sahip, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına, Ticaret Odalarına, Sanayi Odalarına vs. meslek odalarına kayıtlı gerçek kişi işletmelere,

aynı iş kolunda en az 3 yıldır faaliyette bulunuyor olmaları koşuluyla (3 yıl ve daha fazla süredir ticari faaliyette bulunan firmaların kefaletinin sağlanması veya nakit karşılıklı kredilerde süre koşulu aranmaz), kısa süreli finansman ihtiyaçlarının karşılanması ya da işletmenin esas faaliyetlerinin sürdürülmesi ve genişletilmesi amacıyla, en fazla 50 milyar Türk Lirasına kadar kullandırılabilen kredilerdir.
KİK Kredisi Açma Yetki Dağılımı Nasıldır?

Genel Müdürlüğün belirlediği üst limitler çerçevesinde Merkez ve Bağlı Şubelerimiz tarafından kullandırılır. Bağlı Şubelerin KİK açma yetkileri Merkez Şubeler tarafından belirlenir.

Merkez Şubelerimiz, Bağlı Şubelerin yetkinlikleri ve performansları dahilinde, söz konusu yetkileri artırıp, azaltabilir veya tamamen iptal edebilirler.

Bağlı küçük ( C ) ölçekli Şubelerimizin “Küçük işletme kredisi” açma yetkisi bulunmamaktadır.

Puanlama (scoring) Yöntemiyle Açılabilecek Maksimum Kredi Tutarı Nedir?
Açılabilecek Nakdi veya gayrinakdi kredi tutarı, maksimum 25 milyar TL,

Analiz Yöntemiyle Açılabilecek Maksimum Kredi Tutarı Nedir?
Açılabilecek Nakdi veya gayrinakdi kredi tutarı, maksimum 50 milyar TL,

KİK Kredilerinin Vade ve İşleyişi Nasıldır?

Vade; nakdi ve gayri nakdi kredilerde 1 yıldan fazla olamaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyecekleri ihalelere konu geçici ve kesin teminat mektupları ise vade kısıtlamasına tabi değildir. Bunun dışındaki Gayri Nakdi Krediler, Kredi tutarının en az % 10 fazlası oranında, nakit, mevduat, DTH. devlet tahvili, hazine bonosu, bankamız yatırım fonlarının rehin alınması veya net ekspertiz değeri en az kredi tutarının % 25 fazlası olan taşınmazların, kredi tutarının % 100 fazlasıyla ipotek alınması ve kredi tutarı dışındaki rizikoların garanti edilmemesi koşuluyla, 1 yıldan uzun vadeli veya süresiz olarak kullandırılabilecektir.

Nakdi Krediler, taksitli ve/veya borçlu cari hesap şeklinde kullandırılacaktır.
KİK Kapsamında Kullandırılabilecek Kredi Türleri Hangileridir?

Puanlama (scoring) yöntemiyle açılacak Krediler;

Nakdi TL olarak; Taksitli kredi, borçlu cari hesap, spot kredi, senet karşılığı avans,

Gayri nakdi TL olarak; teminat mektubu (TL), şirket kredi kartı türlerinde olacaktır.

Analiz yöntemiyle açılacak krediler;

Tanım bölümünde belirtilen bir gerçek ve/veya tüzel kişiye nakdi veya Gayri Nakdi kredi tutarı 25 Milyar TL ye kadar olan ve “5. Kredi Türleri” Bölümünde belirtilen krediler Puanlama (scoring) yöntemiyle açılacaktır. Puanlama (scoring) yöntemine göre açılabilecek kredi türleri dışındaki kredi talepleri ise, kredi tutarına bakılmaksızın “Analiz Yöntemiyle” yapılacaktır.

Ayrıca, İnşaat taahhüt firmalarının her türlü kredi talepleri ile YP Nakdi ve Gayri Nakdi kredi talepleri, “Analiz Yöntemiyle” değerlendirilecektir.

YP Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi talebinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerle, İnşaat taahhüt firmalarının diğer kredi taleplerinin (taksitli kredi, borçlu cari hesap, spot kredi, senet karşılığı avans, teminat mektubu TL, şirket kredi kartı vb), Analiz Yöntemine göre değerlendirileceği tabidir.

KİK kapsamında, diğer bir Banka veya Finans Kuruluşlarından kullanılacak nakdi kredilerin teminatına yönelik teminat mektubu kesinlikle verilmeyecektir.

Mahkemelere ve vergi dairelerine hitaben düzenlenecek teminat mektupları; kredi limitinin en az % 10 fazlası tutarında nakit, mevduat, DTH. devlet tahvili, hazine bonosu ve Bankamız yatırım fonlarının rehininin sağlanması ve kredi tutarı dışındaki rizikoların (faiz, komisyon vb.) garanti edilmemesi koşuluyla kullandırılabilecektir.

Yurt içinden mal alımına yönelik teminat mektupları ile yurt dışına yönelik akreditif talepleri ancak, teminat olarak nakit blokaj veya ipotek temini halinde değerlendirmeye alınabilecektir.

Küçük İşletme Kredisi Kullandırılmayacak Veya Kefaletleri Kabul Edilmeyecek, Gerçek Veya Tüzel Kişiler Kimlerdir?

• Karşılıksız çeki, protestolu senedi, icra kaydı olanlarla daha önce herhangi bir bankadan kullandığı kredinin geri ödemesinde sorun yaşanması nedeniyle TC Merkez Bankası negatif kayıtlarına düşenler,
(son 2 yıldan önce meydana gelmiş olmak kaydıyla, 2 adet ve toplam 200 milyon TL’yi aşmayacak şekilde karşılıksız çek, protestolu senet veya sorunlu kredisi bulunan kişilerin yaptığı başvuruların değerlendirmeye alınıp alınmaması Şube karar organına bırakılmıştır) (*),
• Taşıt kredisi işlemlerinde, taşıt alım ve satımı ile uğraşanlar,
• Bankalar Kanunu’nun 11.maddesinin 9. fıkrasında belirtilen kişiler,
• Münhasıran gayrimenkul alım-satımı ile uğraşanlar,
• Halen Bankamızda adlarına açılı olan bireysel kredileri toplamı 50 milyardan TL den fazla olanlar (Tüzel kişilerde ortaklara-gerçek kişi işletmelerde şirket sahibine verilmiş kredi kartları ayrık) (*),
• “3.Tanım” bölümünde belirtilen şartlara uymayanlar,
• Bankamıza yasal takibe intikal etmiş kredi borcu bulunanlar ile yasal takipteki borcunu tasfiye etmekle birlikte talep tarihinde henüz bir yılı doldurmayanlar (*),
• Kredi başvuru esnasında ibraz ettiği belgelerde gerçeğe aykırı hususlar tespit edilenler,
• Faaliyetleri sonucu krediyi ödeyebilecek fon yaratma kapasitesi olmayanlar,
*( Nakit değerler karşılığı işlemlerde dikkate alınmayacaktır.)

Kredi Sürecinin İşleyişi İle İlgili Hususlar Nelerdir?

Yeni kredi ilişkisine girilecek olan ya da mevcut kredi ilişkisi sürdürülen her firma, mutlaka bir müşteri temsilcisinin (portföy yetkilisi) sorumluluğunda olacaktır.

Şubelerimizce sadece faaliyette bulundukları bölgedeki firmaların “Küçük İşletme Kredisi” talepleri değerlendirilir.

1- Küçük İşletme Kredisi Talep Eden Firmalardan Alınacak Belgeler

• Küçük İşletme Kredisi Başvuru Formu,
• Nüfus cüzdanı belgesinin fotokopisi (*),
• Ticaret Sicil Gazetesi,
• Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Belgesi,
Ticaret veya Sanayi Odaları Sicil Belgesi,
• Noter onaylı imza sirküleri (*),
• Vergi levhası,

• Son üç yıllık döneme ait; Bilanço ve Gelir Tablosu veya İşletme Hesap Özetinin vergi dairesince onaylı sureti (*),
• İşletme sahibinin mülkiyetindeki taşınmazların tapu fotokopileri, taşıtların ruhsat fotokopileri,
• Faaliyet konusu dışında elde edildiği belirtilen gelirleri tevsik edici belgeler (Örneğin, kira geliri olduğunu beyan eden kişiden kira kontratı alınacaktır),
• Çalıştığı bankalar limit, risk , vade ve teminatları,
• TCMB Kredi ve Risk Beyannamesi ve Taahhütnamesi (*) (Ek:9),
• %20 ve daha fazla hissesi olan firma ortakları ile kefillere ait Gerçek Kişi İstihbarat Formu (Ek:10),
• Kefilin ücretli/maaşlı olması durumunda;
o En son aya ait maaş bordrosunun çalıştığı kurumdan aslı veya onaylı sureti,
o Adres tespitine yönelik olarak, ikametgah belgesi veya yeni tarihli telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarından her hangi biri,
• İnşaat taahhüt firmalarında;
o Bankamız formatında proje statü raporu (Ek:8)
o Tamamlanan işlerle ilgili iş bitirme belgelerinin fotokopileri,
o Devam eden işlerle ilgili olarak en son hakediş raporlarının fotokopileri,
(*) Kefiller için de alınacaktır.

2- Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

Değerlendirme sürecinin başında, müşterinin krediyi kullanmaktaki amacı işletme gereklerine ve genel bankacılık ilkelerine uygun olmalıdır. Alacakların tahsilinde ve/veya stokların nakde dönüşümündeki gecikme nedeniyle kredi ihtiyacı doğabileceği gibi, işletmenin faaliyet konusu dahilinde kalmak kaydıyla büyümek için işyeri, taşıt alımına yönelik banka kredisi gereksinimi olabilir. KİK, mahiyeti itibariyle kısa vadeli finansman gereksinimini karşılamaya yöneliktir. Uzun vadeli yatırımlar veya işletmenin faaliyet konusuna girmeyen işler için kredi istenmişse talep reddedilecektir.

Pazarlama bölümü yetkililerince yapılacak ziyaretlerle, kredi talep eden işletmenin varlığı ve faaliyeti yerinde tespit edilmelidir.

Puanlama (scoring) yöntemiyle açılacak kredi işlemlerinde; Müşterinin kendisi ve işletmesiyle ilgili bilgilerin ağırlıklarına göre puanlamaya tabi tutulduğu Küçük İşletme Kredisi Puanlama (Scoring) Formu noksansız düzenlenir. Değerlendirme puanı 70 ve yukarısı olan işletmelere ilişkin talepler olumlu olarak değerlendirilir.

Bilgilerin doğruluğu teyit edilmiş olan Başvuru Formu, istihbaratı olumlu olanlar için doldurulan İstihbarat Formunun incelenmesi ile belge üzerinden değerlendirme yapılır. Tüm belgelerin ilgili kısımları yetkililer tarafından imzalanır.

Belgeye dayalı inceleme, işletmenin bugünkü ve geçmişteki verilerine dayanmakla birlikte, kredinin geri dönüşü gelecekteki gelir beklentisine bağlıdır. Bu sebeple müşteri ile yapılan karşılıklı görüşmede edinilen bilgi, piyasa duyumları, faaliyet gösterilen sektörün gidişatı daima göz önünde bulundurulur.

Son aşamada, kredinin açılma kararında kesinlikle etkisi olmayan, ancak geri ödemede sorun yaşanması durumunda başvurulacak teminatın niteliği, nakde tahvil imkanı, taşınmaz ise satış kabiliyeti araştırılır.

Açılacak Kredi Limiti Nasıl Tespit Edilir?

Puanlama (Scoring) Yöntemiyle Değerlendirilecek KİK İşlemlerinde Kredi Tutarının Tespiti;

Müşteriye kredi kullandırılması kararına varılmış ise;

• Müşterinin talebi,
• Score puanı,
• Gelir durumu,

kıstaslarına göre kredi değerliliği tespit edilir. Müşteriye verilebilecek kredi üst limiti, şubenin resen kredi açma yetkisi dahilinde kalmak kaydıyla, yıl sonu itibariyle net satışları rakamının (Nisan ayı sonuna kadar yıl sonu gelir tablosu temin edilememesi halinde bir önceki yıl sonu cirosu baz alınacaktır);

• işletme imalat sektöründe faaliyet gösteriyor ise 0.20 (yüzde yirmi),

• ticaret/hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ise 0.075 (yüzde yedibuçuk),

oranı ile çarpılması sonucu bulunan rakamın, aşağıdaki tabloda gösterilen puana karşılık gelen katsayı ile çarpılması suretiyle tespit edilir. Böylece KİK Puanlama (Scoring) Formunda ulaşılan puan ile müşteri limiti arasında doğrudan ilişki kurulur.

Puanı Brüt kar Katsayısı
91-100 1/3
81-90 1/4
70-80 1/5

Örneğin; şubenin resen kredi açma yetkisi 12 milyar TL, kredi talep eden işletmenin pazarlama işi ile uğraştığı ve 2001 yılı cirosu 600 (altıyüz) milyar TL olsun.

Değerlendirme puanı;

91-100 olması halinde bu müşteriye açılabilecek kredi limiti 12 milyar TL(*),
81-90 olması halinde bu müşteriye açılabilecek kredi limiti 11.3 milyar TL,
70-80 olması halinde bu müşteriye açılabilecek kredi limiti 9 milyar TL,
olarak tespit edilecektir (Küsuratlar 100 milyon TL olarak tamlaştırılır).

(*)Şubenin resen kredi açma yetkisinin 12 milyar TL olması nedeniyle

Analiz Yöntemiyle Değerlendirilecek KİK İşlemlerinde Kredi Tutarının Tespiti;

Yönetim Kurulumuzun 19.02.2002 tarih 4/35 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren “Küçük İşletme Kredisi Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi” kitapçığında yer alan hususlar dikkate alınacaktır. Buna göre kredi talebinde bulunan firmanın mali verileri “KİK İstihbarat Formu – B” formuna işlenerek, analiz edilecek ve kredi değerliliği belirlenecektir.

Kredi değerliliği tespit edilen firmanın talebi ve Şube limiti göz önünde bulundurularak kredi limiti tespit edilecektir.

Kredinin Teklifi, Onayı Ve Kullandırımı Nasıl Yapılır?

1. Şube Yetkisi :

Şube yetkisinde kalan talepler için Pazarlama bölümünce “Küçük İşletme Kredisi Başvuru Formu” ve “Küçük İşletme Kredisi İstihbarat Formu” düzenlenerek ekindeki belgeler noksansız olarak tamamlanır. Talebin olumlu bulunması halinde, kredi kullandırım koşulları tespit edilir, KİK Onay ve Tebliğ Formu düzenlenerek Krediler bölümüne iletilir.

KİK Onay ve Tebliğ Formu ile ekinde yer alan belgelerin değerlendirilmesi sonucu kredi talebi, krediler bölümünce Şube Kredi Komitesine onaya sunulur.

Belirlenen limit dahilinde her türlü kredi, kullandırıldığı gün Kredi Kullandırım Formu düzenlenerek, bağlı bulunulan Bölge Başkanlığına gönderilir.

2. Bölge Başkanlığı Yetkisi :

Şube KİK açma yetkisi üzerindeki taleplerle ilgili olarak “Küçük İşletme Kredisi Teklif Formu” ve ekinde yer alan belgeler bağlı bulunulan Bölge Başkanlığı Pazarlama bölümüne iletilir.

Bölge Başkanlığı Pazarlama bölümü tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kredi teklifinin olumlu bulunması halinde, kredinin tutarı, teminatı ve kredi kullandırım koşulları belirlenerek Krediler bölümüne iletilir.
Krediler bölümü tarafından uygun görülen kredi teklifleri kredi komitesinin onayına sunulur, onayı müteakip bağlı şubeye tebliğ edilir.

KİK Süreci İle İlgili Dikkat Edilecek Diğer Hususlar Nelerdir?

• Şubelerimizce yetki limitleri üzerinde Küçük İşletme Kredisi kullandırılamaz.

• Eksik belge ve dökümanla işlem yapılmaması esastır.

• Kredilerin kullandırımını müteakip, firmanın piyasa ve bankalar nezdindeki tutumu ve faaliyetlerindeki gelişmeler izlenir. Durumlarında olumsuzluk bulunan firmalara ilişkin Küçük İşletme Kredisi Yakın Takip İzleme Formu haftalık, gerektiğinde günlük olarak düzenlenir, gerekli tedbirler zamanında alınır.

• Kredinin açılması ve kullandırılması sırasında, bu yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili olarak Ticari Krediler Mevzuatı hükümleri dahilinde işlem yapılacaktır.

• Küçük İşletme Kredilerine uygulanacak faiz ve komisyon oranları için Ticari Pazarlama Daire Başkanlığı yetkilidir.

Yorum yazın