Kredinin Türleri

Kredinin Türleri

Krediler çeşitli açılardan sınıflandırılır. Herhangi bir kredi, değişik açılardan bakıldığında birden fazla sınıfa girer.

1.4.1. Nitelik Açısından

Nakdi kredi: Ödünç olarak para verilmesidir. Nakdi kredi karşılığında banka, müşterisinden faiz ve kredinin türüne göre faiz + komisyon alır. S.K.K., İskonto iştira, Diğer Teminat Karşılığı kredi nakdi kredi türleridir.
Gayri nakdi kredi: Ödünç olarak verilen para değil, bankanın saygınlığıdır. Alınan bir borucun geri ödenmesi veya taahhüt edilen bir işin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması konusunda banka garanti verir. Borç ödenmez veya iş yapılmazsa banka, alacaklının veya işi yaptıranın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü olur. Teminat mektupları, harici garantiler, kabul kredisi gayrinakdi krediler sınıfına girer.

1.4.2. Vade Açısından

Kısa Vadeli krediler: Vadeleri 1.5 yıla kadar olan kredilerdir.
Orta Vadeli krediler: Vadeleri 1.5 – 5 yıl arasında olan kredilerdir.
Uzun Vadeli krediler: Vadeleri 5 yıldan fazla olan kredilerdir.

1.4.3. Teminat Açısından

Teminatsız Krediler: Sadece kredi müşterisine güvenilerek, hiçbir teminat alınmadan açılan kredilerdir. Örnek: Açık kredi tek imzalı teminat mektubu.
Teminat Krediler: kredi müşterisinin imzasının yanı sıra, bir takım teminatlar alınmak suretiyle açılan kredilerdir. Müşteri krediyi geri ödemediği takdirde banka, elindeki teminatlardan yararlanır. Teminatlı krediler de iki gruba ayrılır.
Şahıs teminatlı krediler: Teminat olarak alınan, kredi müşterisi dışında bir veya birden fazla kişinin (kefil) imzasıdır. Kefalet karşılığı kredi, şahsi teminatlı bir kredi türüdür.
Madde teminatlı krediler: Bankaca kabul edilme şartlarını taşıyan maddi değerlerin rehnedilmesi karşılığında açılan kredilerdir. Örneğin hisse senedi, tahvil, mevduat sertifikası, nakit blokajı senet gayrimenkul ipoteği, emtia rehni, işletme rehni, altın karşılığı krediler gibi.

1.4.4. İzin Açısından

– Yönetim Kurulu Yetkisindeki Krediler,
– Kredi Komitesi Yetkisindeki Krediler,
– Genel Müdürlük Yetkisindeki Krediler,
– Bölge Müdürlüğü Yetkisindeki Krediler,

1.4.5. Kaynak Açısından

Banka kaynaklı krediler: Sadece bankaya ait kaynaklardan kullandırılan kredilerdir.
Fon kaynaklı krediler: T.C. Merkez Bankası, Eximbank ve sair fonlardan yararlanarak kullandırılan kredilerdir.

1.4.6. Kullanma Amaçları Açısından

Yatırım kredileri: İşletmelere, bina ve tesislerin yapımı için (sabit kıymetlerin finansmanı amacıyla) açılan orta ve uzun vadeli kredilerdir.
Donatım (Teçhizat) kredileri: İşletmelere ait bina ve tesislerin genişletilmesi, yenilenmesi, modernizasyonu, makine ve teçhizat sağlanması amacıyla genellikle orta vadeli olarak açılan kredilerdir.
İşletme kredileri: İşletmelerin üretim faaliyetlerini finanse etmek, döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan kısa ve orta vadeli kredilerdir.

1.4.7. Sektör Açısından

– Özel sektör kredileri
– Kamu sektörü kredileri

1.4.8. İş Konusu Açısından

– Ticari krediler
– Sanayi ve Turizm kredileri
– İhracat kredileri
– İthalat kredileri
– Tarım kredileri
– Madencilik kredileri
– Ulaştırma kredileri
– Enerji ve Bayındırlık kredileri

Yorum yazın