Kredilerin Plasmanı Ve Limiti Nasıl Düzenlenir?

Kredilerin Plasmanı Ve Limiti Nasıl Düzenlenir?

Genel ekonomik koşullar, Bankanın mali durumu, işlemlerin gelişmesi ve kaynak-plasman dengesi ile Bankamız kaynakları da dikkate alınarak plasman/limitler Genel Müdürlükçe saptanarak Bölge Başkanlıklarına tahsis edilir.

Bankamız Genel Kredi Politikaları uyarınca, plasman/limitler Bölge Başkanlıkları ve Kurumsal Şubeler tarafından, sektörel ve bölgesel bazda kendilerine tanınan nakdi ve gayrinakdi (TL/YP) plasman/limit üst sınırı dahilinde izlenecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde, Genel Müdürlük tarafından Bölge Başkanlıklarına tanınan plasman/limitler içerisinde kalınmak kaydıyla bağlı şubelere plasman/limitlerin tahsisi Bölge Başkanlıkları tarafından yapılacaktır.

1. Nakdi Kredi Plasmanı:

a) Bağlı Şubelerde Nakdi Kredi Plasman Uygulamasına İlişkin Esaslar

Nakit, TL Mevduat, Döviz Mevduat, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Bankamız Yatırım Fonları, Altın, Hisse Senedi karşılığında kullandırılacak her türlü nakdi krediler Bölge Başkanlıklarınca Bağlı Şubelere tanınan nakdi (TL/YP) kredi plasmanları dışında tutularak tahsis edilen plasmanlardan düşülmeyecektir.

Yukarıda belirtilen teminatlar dışındaki diğer tüm teminatlar (gayrimenkul ipoteği, kefalet vb.) karşılığında TL/YP üzerinden kullandırılacak nakdi krediler ise Bölge Başkanlıklarınca Bağlı Şubelerine tahsis edilen (TL/YP) nakdi kredi plasmanları dahilinde kullandırılacaktır.

b) Bölge Başkanlıkları ve Kurumsal Şubelerde Nakdi Kredi Plasman Uygulamasına İlişkin Esaslar

Plasmanların tahsisi ve izlenmesi sektörel bazda nakdi (TL/YP) olarak yapılacaktır.

Bölge Başkanlıklarımız kendilerine tahsis edilen nakdi kredi plasmanı çerçevesinde Bağlı şubelerine sektörel bazda (TL/YP) olarak plasman tahsis edecek, Bağlı Şube ve Bölge Başkanlıkları için ayrılan plasman toplamı Bölge Başkanlıklarına sektörel bazda tahsis edilen nakdi (TL/YP) olarak kredi plasman miktarını kesinlikle aşmayacaktır.

Bölge Başkanlıkları ve Kurumsal Şubelerce (Bölge Başkanlıklarınca Bağlı Şubeleri tarafından kullandırılan kredilere ilişkin plasmanlar konsolide edilerek) kullandırılan nakdi kredilere ilişkin plasman tutarlarına ilişkin tablo her ay sonu itibarıyla takip eden ayın 5’ine kadar düzenlenerek Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

2. Gayrinakdi Kredi Limiti:

a) Bağlı Şubelerde Gayrinakdi Kredi Limit Uygulamasına İlişkin Esaslar

Nakit, TL Mevduat, Döviz Mevduat, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Bankamız Yatırım Fonları, Altın, Hisse Senedi karşılığında kullandırılacak her türlü gayrinakdi krediler Bölge Başkanlıklarınca Bağlı Şubelere tanınan gayrinakdi (TL/YP) kredi limitleri dışında tutularak tahsis edilen limitlerden düşülmeyecektir.

Yukarıda belirtilen teminatlar dışındaki diğer tüm teminatlar (gayrimenkul ipoteği, kefalet vb.) karşılığında TL/YP üzerinden kullandırılacak gayrinakdi krediler Bölge Başkanlıklarımızca Bağlı Şubelerine tahsis edilen gayrinakdi (TL/YP) limitler dahilinde kullandırılacaktır.

Ancak, her türlü (Nakit, TL Mevduat, Döviz Mevduat, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Bankamız Yatırım Fonları, altın, hisse senedi, gayrimenkul ipoteği, kefalet, vb.) teminat karşılığında TL/YP üzerinden düzenlenecek limit içi teminat mektupları tutarı şubeye tanınan gayrinakdi TL/YP limitlerinden düşülecektir.

b) Bölge Başkanlıkları ve Kurumsal Şubelerde Gayrinakdi Kredi Limit Uygulamasına İlişkin Esaslar

Gayrinakdi kredi limitlerinin tahsisi ve izlenmesi sektörel bazda (TL/YP) olarak yapılacaktır.

Bölge Başkanlıklarımız kendilerine tahsis edilen limit çerçevesinde Bağlı şubelerine sektörel bazda (TL/YP) olarak limit tahsis edecek, Bağlı Şubeler ve Bölge Başkanlıkları için ayrılan limitlerin toplamı Bölge Başkanlığına sektörel bazda tahsis edilen gayrinakdi (TL/YP) olarak kredi limit tutarını kesinlikle aşmayacaktır.

Bölge Başkanlıkları ve Kurumsal Şubelerce (Bölge Başkanlıklarınca Bağlı Şubeleri tarafından kullandırılan kredilere ilişkin limitler konsolide edilerek) kullandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin limit tutarları ile limit içi düzenlenen ve/veya tenkis edilen teminat mektupları tutarlarına ilişkin tablolar her ay sonu itibarıyla takip eden ayın 5’ine kadar düzenlenerek Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

3. Plasmana İlişkin Diğer Hususlar:

Yukarıdaki açıklamalarda belirtilen ve plasman/limit dışında değerlendirilerek şubelere tanınan plasman/limitlerden düşülmeyecek kredilerin, takibi açısından, kredinin kullandırıldığı gün, değişmez sayı, kredi türü ve tutarı (TL/YP) müşteri adı/unvanı tek tek belirtilerek bağlı şubelerce Bölge Başkanlıklarına bildirilecek, Bölge Başkanlıkları (Bölge Başkanlıklarınca Bağlı Şubeleri tarafından kullandırılan kredilere ilişkin limitler konsolide edilerek) ve Kurumsal Şubelerce de, on-line sistemine geçilene kadar disket ortamında Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.

Bölge Başkanlıklarımız bağlı şubelerine nakdi/gayrinakdi (TL/YP) plasman/limit tahsisi yaparken tahsis edilen kaynağın verimli şekilde kullanılmasına ve atıl vaziyette bırakılmamasına, ayrıca tahsis edilen plasmanlarda kesinlikle limit aşımına yer verilmemesine gereken özeni göstereceklerdir.

Kurumsal Şubelerimiz de kendilerine tahsis edilen plasmanın verimli bir şekilde kullanılarak atıl plasmana ve/veya limit aşımına yer verilmemesine gereken özeni göstereceklerdir.

Bölge Başkanlıklarımıza ve Kurumsal Şubelerimize sektörel bazda (TL/YP) olarak verilmiş bulunan plasman/limitlerin bu ayrım içindeki tutarları, mevcut riskin altında kalması halinde öncelikle Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’ndan plasman /limit talebinde bulunulacak, yeterli plasman /limit verilememesi durumunda risk tutarları plasman/limit seviyesine gelinceye kadar kesinlikle ilave kredi kullandırılmayacaktır.

Nakdi krediler (TL/YP) ile gayrinakdi kredilerden (TL/YP) tazmin edilerek Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarına aktarılan bakiyelere ilişkin tutarlar Şubelere tahsis edilen nakdi plasman dahilinde TL/YP olmasına göre izlenmeye devam edilecek, aynı zamanda Bölge Başkanlıkları ve Kurumsal Şubelerce düzenlenecek tabloda yer alan Tasfiye Olunacak Alacaklar sütununda da gösterilecektir. Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabındaki Bankamız alacaklarına zorunlu olarak yapılan (sigorta prim ödemesi vb.) ve ilgili takip hesabına borç yazılan tutarlar sektör bazında Şubelere tahsis edilen plasman tutarlarından düşülecektir.

Tüm ticari kredilerle ilgili reeskont işlemleri plasman dışında tutulacaktır.

Yorum yazın