Kredi Teklifleri Nasıl Hazırlanır?

Kredi Teklifleri Nasıl Hazırlanır?
1-Şube Yetkisi
Bağlı şubelerin kredi açma yetki limitleri dahilindeki talepleri ile ilgili olarak Şube Krediler Bölümünce “Şube Yetkisinde Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu” düzenlenir. Söz konusu raporun olumlu bulunması halinde kredi teklifi Şube Kredi Komitesi’ne sunulur. Şube yetki limiti üzerindeki kredi talepleri için düzenlenecek Bağlı Şube Yetkisini Aşan Kredi Öneri ve Onay Formu ile Şube Yetkisinde Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu ilgili Bölge Başkanlığına iletilir.

2-Kurumsal Şube Yetkisi
Kurumsal şube kredi açma yetki limitleri dahilindeki talepler, şubede Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu düzenlemekle görevlendirilmiş personel tarafından firma hakkında hazırlanmış olan raporun Şube Pazarlama Bölümünce olumlu bulunması halinde Pazarlama Bölümü Yetkilisince hazırlanarak imzalan Kredi Teklif Formu, Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu ile birlikte Şube Krediler Bölümüne iletilir. Krediler Bölümünce de uygun bulunması halinde Kredi Önergesi hazırlanarak karar alınmak üzere Şube Kredi Komitesine sunulur. Şube yetki limitini aşan kredi talepleri, Şube Müdürü ve Pazarlama Bölümü Yetkilisince imzalanan Kredi Teklif Formu, Kredi Önergesi ve ekleri ile birlikte Kurumsal Pazarlama Daire Başkanlığı’na iletilir.

3-Bölge Başkanlığı Yetkisi
Bağlı şubelerin kredi açma yetkileri üzerindeki kredi talepleriyle ilgili olarak şube kredi komitesince onaylanmış Bağlı Şube Yetkisini Aşan Kredi Öneri ve Onay Formu ve Şube Yetkisinde Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu Bölge Başkanlığı Pazarlama Bölümüne iletilir. Pazarlama Bölümünce kredi teklifinin uygun bulunması halinde Pazarlama Bölümü Yetkilisince hazırlanarak imzalanan Kredi Teklif Formu, Bölge Başkanlığı Krediler Bölümüne iletilir. Krediler Bölümünce de uygun bulunması halinde Kredi Önergesi hazırlanarak karar alınmak üzere Bölge Kredi Komitesine sunulur. Onaylanan krediler bağlı şubelere Bölge Başkanlığı Yetkisinde Kredi Tebliğ Formu ile duyurulur. Bölge Başkanlığı yetki limitini aşan kredi talepleri, Bölge Başkanı ve Pazarlama Bölümü Yetkilisince imzalanan Kredi Teklif Formu, Kredi Önergesi ve ekleri ile birlikte ilgili Pazarlama Daire Başkanlığı’na iletilir.

4-Daire Başkanlığı Yetkisi
Bölge Başkanlığının/Kurumsal Şubenin kredi açma yetki limiti üzerindeki kredi talepleriyle ilgili olarak Bölge Başkanlığı/Kurumsal Şube Kredi Komitesince onaylanmış bulunan Kredi Önergesi ve ekleri, ilgili Pazarlama Daire Başkanlığı’na iletilir. Söz konusu Pazarlama Daire Başkanlığınca kredi teklifinin uygun bulunması halinde Kredi Öneri ve Uygunluk Formu düzenlenmek suretiyle talep Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığına iletilir. Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığınca da uygun bulunması halinde hazırlanan Kredi Önergesi ilgili Pazarlama Daire Başkanı ile Krediler Bölüm Müdürü ve Daire Başkanınca imzalanmak suretiyle kredi talebinin onayı tamamlanır.

5-Genel Müdür Yardımcılığı Yetkisi
Daire Başkanlığının kredi açma yetki limiti üzerindeki kredi talepleriyle ilgili olarak Bölge Başkanlığının/Kurumsal Şubenin Kredi Komitesince onaylanmış olan Kredi Önergesi ve ekleri ilgili Pazarlama Daire Başkanlığına iletilir. Pazarlama Daire Başkanlığı ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısınca kredi teklifinin uygun bulunması halinde Kredi Öneri ve Uygunluk Formu düzenlenmek suretiyle Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığına iletilir. Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığınca da uygun bulunması halinde hazırlanan Kredi Önergesi Krediler Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısınca imzalanmak suretiyle kredi talebinin onayı tamamlanır.

6-Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği Yetkisi
Genel Müdür Yardımcılığı’nın kredi açma yetki limiti üzerindeki kredi talepleriyle ilgili olarak Bölge Başkanlığının/Kurumsal Şubenin Kredi Komitesince onaylanmış olan Kredi Önergesi ve ekleri ilgili Pazarlama Daire Başkanlığına iletilir. Pazarlama Daire Başkanlığı ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısınca kredi teklifinin uygun bulunması halinde Kredi Öneri ve Uygunluk Formu düzenlenmek suretiyle Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığına iletilir. Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığınca da uygun bulunması halinde hazırlanan Kredi Önergesi Krediler Bölüm Müdürü, Daire Başkanı, Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nca imzalanmak suretiyle kredi talebi Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine sunulmak suretiyle alınacak onayı müteakip işlem tamamlanır.

7-Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu Yetkisi
Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu yetkisi dahilindeki kredi talepleri ile ilgili olarak 6. maddede belirtilen esaslar uygulanacaktır.

Yorum yazın