KREDİ NEDİR – KREDİNİN TANIMI

KREDİNİN TANIMI
Kredi, Latince inanma anlamına gelen “credere” sözcüğünden gelmekte olup, sözlük anlamı “itibar ve saygınlık demektir” ( ). Kredi genel olarak ;”belirli bir süre sonra ödeme vaadi ile ;mal, hizmet ve para cinsinden satın alma gücünün sağlanması veya var olan satın alma gücünün belirli bir zaman sonra geri alınmak üzere başka bir kimseye devredilmesi”( ) şeklinde tanımlanabilir.
Krediyi başka bir şekilde ; “mevcudun muayyen bir süreyle ve geri almak kaydıyla verilmesi veya verilmiş varlığın ödenmesine kefil olunması olayı” ( ) olarak tanımlamakta mümkündür.
Bankacılık açısından yapılan bir tanıma göre kredi, “bir bankanın yapacağı istihbarat sonucunda, gerçek ya da tüzel kişilere, yasaları, iç kurallarını ve kendi kaynaklarını da göz önünde tutarak teminat karşılığında ya da teminatsız olarak para, teminat ya da kefalet vermek şeklinde tanıdığı olanak ya da sınırdır” ( ).
“Kredi mübadele temeline dayanmaktadır. Zira herhangi bir kişinin ya da işletmenin kendisine ait olmayan bir hakkı ya da olanağı, karşılığını temin etmek koşuluyla, belirli bir süre için kendisininmiş gibi kullanabilmesini sağlamaktır. Taraflardan kredi alan sahip olduğu olanak ya da fon için, önceden belirlenmiş bedeli ile birlikte geri ödeme vaadinde bulunurken, diğer tarafı temsil eden finansal kurum ise sözü geçen olanağı ya da fonu kararlaştırılan süre dahilinde kullandırmayı kabul etmektedir. Dolayısıyla kredi fon arz eden ve talep eden taraflar arsında güvenceye dayanan ekonomik bir alışveriştir” ( ).

Yorum yazın