Kredi Açılması Ve Kullandırılmasına İlişkin Yasal ve İdari Engeller Nelerdir?

Kredi Açılması Ve Kullandırılmasına İlişkin Yasal ve İdari Engeller Nelerdir?

Kredi açılmasına ve kullandırımına ilişkin esaslar başta Bankalar Kanunu olmak üzere bu hususları düzenleyen ilgili Kanun, Kararname ve Yönetmelik hükümlerine tabi olup, bu doğrultuda işlem yapılır. İlgili kanun ve düzenlemelerde yer alan hükümlere aykırı olarak kredi açılamaz ve kullandırılamaz.

Aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde firmalara ticari kredi açılmayacağı gibi, kredi açıldıktan sonra bu durumlardan birinin ortaya çıkması halinde de riskleri tasfiye edilinceye kadar kredi kullandırılamaz.

a)
• Mahalli Ticaret Siciline, Ticaret Odasına, sanayici ise Sanayi Odasına, esnaf ise Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneğine, benzeri dernek ve kuruluşlara kayıtlı olmayanlar,
• Vergi mükellefi olmayanlar veya Maliyede vergi kaydı bulunmayanlar,
b)
• İflas ve konkordato talep edenler,
• Ticaretten men edilenler,
• Devlet taahhütlerine girmeleri yasaklananlar (yeniden itibarını kazananlar ayrık), hileli veya kanuna aykırı yollarla çıkar sağlayanlar, vergi, gümrük ve diğer parasal suçlardan, kaçakçılıktan hapis cezası almış olanlar,
• Kanun, kararname, tebliğ vs. ile yasaklanmış malların ticareti, alım ve satımı ile uğraşanlar,
c)
• Çek kullanım yasağı bulunanlar,
• Senet protestoları süreklilik arz eden ve/veya açık protestoları bulunan firmalar,(Son üç yıldan önce protestosu olup, son düzenlenen Mali Tahlil ve İstihbarat Raporu’nun olumlu olması halinde kredi tespiti onay makamlarının yetkisindedir),
d)
• Yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda riskleri donuk alacak haline gelenler (borçları kararname ile ertelenmiş veya Bankamızca taksitlendirilerek ödeme planına bağlanmış olanlar ayrık),
e)
• Proje finansmanına yönelik orta vadeli krediler ayrık, yeni kurulmuş ve henüz bilanço devresini tamamlamamış firmalara kredi açılamaz. Ancak, ticari geçmişi belli, deneyimli ve başarılı kişilerce kurulan, kredibilitesinde hiçbir kuşku bulunmayan firmalara, bilanço devresinin tamamlanmasını beklemeksizin kredi açılabilir. (Küçük İşletme Kredilerine bu konudaki yönetmelik hükümleri uygulanır.)
f)
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar veya mahkeme kararı ile bu haktan yoksun kılınanlar, kendilerine kanuni temsilci tayin edilmemiş olanlar,
g)
• Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesi gereğince son yıllık bilançosundan sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılan sermaye şirketleri,
• Özkaynaklarını yitirmiş olanlar,

Yorum yazın