Kefilin Sorumluluğunun Sınırları ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Kefilin Sorumluluğunun Sınırları ile ilgili Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Borçlar Kanunu’nun 484. maddesine göre, kefilin sorumlu olacağı miktarın sözleşmede gösterilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, kredi sözleşmesinde kefalet miktarının yazı ve rakamla açıkça belirtilmesi şarttır.

BK’nun 490. maddesine göre; kefil, borcun aslı ile beraber borçlunun kusur veya temerrüdünün kanuni neticelerinden de sorumludur. Kefil, zamanında ihtar yapılmadığı takdirde borçlu aleyhine ikame olunan dava masrafını ödemeye mecbur değildir. Faiz verilmesi şart kılınmış ise, kefil ancak işlemekte olan faiz ile beraber işlemiş faizden bir seneliğini vermekle mükelleftir.

Buna göre alacağın vadesinde ödenmemesi sebebiyle yapılacak çeşitli masraflarla gecikme faizinden borçlu ile birlikte kefiller de sorumlu olmakla birlikte, kefilin kredi sözleşmesinde yazılı limit üzerindeki borçtan (özellikle faiz ve masraflardan) sorumlu tutulabilmesi için mütemerrit duruma getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kredinin vadesinde ödenmemesi veya başka nedenlerle borca muacceliyet verilmesi halinde; borçluya gönderilen ihtarname kefillere de gönderilecek ve asıl borçlu ile birlikte kefillerin de temerrüde düşürülmesi sağlanacaktır.

Yorum yazın