Kefalet Nasıl Sona Erer?

Kefalet Nasıl Sona Erer?

Kefalet akdi her şeyden önce, asıl borcun borçlu tarafından ödenmesi, takası, asıl borçlunun ibrası, zamanaşımı, imkansızlık gibi nedenlerle ana borca bağlı olarak sona erer. (Borçlar Kanunu Mad.492). Ancak, asıl borç devam etmekle beraber kefalet akdi aşağıdaki hallerde de son bulur:

– Belirli süre ile yapılmış kefalet akitleri, o sürenin bitmesinden itibaren, 1 ay içinde mahkemeye veya icraya başvurarak alacaklı hakkını takip etmez veya başlattığı takibe ara verirse son bulur

– Kefalet akdi belirli bir süre için yapılmamışsa kefil asıl borç muaccel olduktan sonra, bir ay içinde mahkemeye veya icraya başvurarak hakkını takip etmesini ve takibini aralıksız sürdürmesini alacaklıdan isteyebilir. Alacaklı takibe başvurmazsa veya aralıksız takibe devam etmezse, kefalet sona erer

– Kefaletle teminat altına alınan borç, alacaklının ihbarı ile muaccel hale geliyorsa, kefil, kefalet verdiği tarihten bir yıl sonra muacceliyet ihbarının yapılmasını ve bundan sonra takibe geçmesini, takibin aralıksız sürdürülmesini alacaklıdan isteyebilir. Alacaklı muacceliyet ihbarını yapmaz, takibe geçmez ve takibe aralıksız devam etmezse kefalet akdi yine sona erer
Borç tamamen tahsil edilmedikçe kefillerin kefaletten kurtulmaları söz konusu olamaz. Bankamıza karşı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu durumunda olan gerçek veya tüzel kişilerin sorumlulukları, borcun tasfiyesine kadar devam eder.

Yorum yazın