Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Tanımı Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönlendirilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 1211 sayılı TCMB Kanunu’na dayanılarak TCMB nezdinde KKDF oluşturulmuştur.
2001/2698 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki KKDF Hakkında Karar ile ek ve değişiklikleri 1.2.2002’den itibaren yürürlükten kaldırılmış, ancak 4684 sayılı Kanunun Geçici 3/a maddesi uyarınca, KKDF kesintilerinin, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunacağı ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirileceği belirtilmiştir.

Buna göre Bankalarca kullandırılan tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) %10, diğer kredilerde %3, Bankaların yurtdışından sağladıkları kredilerde %0 kesinti yapılır. Kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Fon kesintileri, TL kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan TL karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden, tahakkuk ettirilen faizlere ek olarak, döviz ve altın kredilerinde kredinin kullandırıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanarak Fon’a yatırılır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın