Karşılıklar Yönetmeliğine Göre Krediler ve Diğer Alacaklar Nasıl Sınıflandırılır?

TAKİP VE TAHSİL

Karşılıklar Yönetmeliğine Göre Krediler ve Diğer Alacaklar Nasıl Sınıflandırılır?
4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 3.maddesinin 11.fıkrası ile 11.maddesinin 12.fıkrası hükümlerine göre, BDDK tarafından 30.06.2001 tarih ve 24448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte; krediler ve diğer alacaklar 5 grupta sınıflandırılmıştır.
a) Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar- Birinci Grup
b) Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar-İkinci Grup
c) Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar-Üçüncü Grup
d) Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar-Dördüncü Grup
e) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar-Beşinci Grup

Donuk Alacak Ne Demektir?
3. 4. ve 5.gruplarda sınıflandırılan ve anaparanın veya faizin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren tahsilinin 90 günden fazla gecikmiş olduğu tüm alacaklar, tahakkuk ettirilen faizlerin ve borçlu üzerindeki faiz benzeri yüklerin anaparaya ilave edilip edilmediğine veya yeniden finanse edilip edilmediğine bakılmaksızın donuk alacak olarak kabul edilir.

Alacaklarımızın Vadesinde/Ödenmesi Gereken Tarihte Tahsil Edilememesi Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?
Vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödenmeyen alacak istenebilir (muaccel) alacak haline gelmiş olup, Borçlar Kanunu’na göre, borçlunun temerrüde düşmesi için;
1) Borcun muaccel yani vadesi (ödeme zamanı) gelmiş bir borç olması,
2) Alacaklının, borcun ödenmesi için borçluya bir ihtarda bulunması,
gereklidir.
Buna göre; vadesinde/ödenmesi gereken tarihte ödenmeyen anapara ve bunlara ilişkin faiz, komisyon v.b. Bankamız alacakları ile ilgili olarak; vade veya faiz tahakkuk tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde mer’i mevzuatımıza göre borçlu ve varsa kefilleri (garantörleri) ile ipotek veren üçüncü şahıslara toplam alacak tutarı belirtilmek ve hesap ekstresi (özeti) eklenmek suretiyle noter kanalıyla muacceliyet ihbarnamesi gönderilecektir.
Muacceliyet ihbarnamesindeki alacak tutarı vadesinde veya tahakkuk döneminde ödenmeyen faiz, komisyon v.b. ile borçludan olan tüm nakdi alacaklarımızı kapsayacak, ayrıca mer’i gayrinakdi kredilerin depo edilmesi istenilecektir.
Gönderilecek ihbarnamede; vade veya hesabın kat edildiği tarih itibarıyla, anapara, faiz, komisyon, yasal kesintiler ve masrafların tamamı gösterilecek ve ödenmesi gereken miktar belirtilmek suretiyle, en son faiz tahakkukundan itibaren işleyecek faiz ve yasal kesintilerle birlikte ödenmesi, aksi halde temerrüt halinin doğacağı, yasal takibe geçileceği bildirilecektir.
Muacceliyet ihbarnamelerinde ödeme süresi için azami 15 günlük süre verilecektir.
Ayrıca, İcra İflas Kanunu’nun 68/b maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kullandırılan kredi işlemlerinden kaynaklanan takiplerde sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesinin, yurtiçinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa bildirilmesi halinde sonuç doğuracağı, aksi halde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağı hükmünün getirildiği, yine İİK’na eklenen 148/a maddesi uyarınca; Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra aktedilecek ipotek sözleşmelerinin tapu siciline tescilinde uygulanmak üzere, ipotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alanlar ya da bunların haleflerinin, Tapu Sicil Müdürlüğüne yurtiçinde bir tebligat adresi bildirmek zorunda oldukları ve adresin değiştirilmesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi halinde sonuç doğuracağı, yeni adresin bildirilmemesi halinde ise tebligatların eski adrese ulaştığı tarihin tebellüğ tarihi sayılacağı hususları muacceliyet ihbarnamelerinin tebliği işlemlerinde önemle dikkate alınacaktır.
Diğer taraftan, muacceliyet ihbarnamelerinin asıl borçlunun yanı sıra, kefiller ve varsa ipotek veren üçüncü şahıslara da gönderilmesine önemle dikkat edilecektir.

Yorum yazın