İştirak Halinde veya Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazlar Üzerine İpotek Tesis Edilmesi Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

İştirak Halinde veya Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazlar Üzerine İpotek Tesis Edilmesi Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Paylı mülkiyette paydaşın kendi payını rehnedebilmesine karşın hisseli taşınmazların satış olanağının kısıtlı olduğu da göz önünde bulundurularak müşterek mülkiyete konu hisseli taşınmaz mallar üzerine ipotek tesis edilmeyecektir. Ancak, tüm hisse sahipleri kabul ettiği takdirde müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla kefaletleri de alınarak taşınmazın tamamı üzerine ipotek tesis edilebilecektir.
Teminata alınabilecek başkaca maddi teminatın bulunmaması halinde, bir kişiye ait hisse üzerinde (hisse payı %50 veya daha fazla olmak kaydıyla) ipotek tesisi yapılabilecektir.
Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra paydaşlar malın tamamını rehnedemezler (MK. Mad. 857). Buna göre eğer taşınmaz hisseli ise ve hisselerden biri üzerinde Bankamız veya III. şahsın bir rehni varsa taşınmazın tamamının rehni yoluna gidilemeyecektir. Ancak bu durumda hisseli gayrimenkulun diğer hisseleri üzerine veya rehinli hisse üzerine II. dereceden rehin konulmasını hukuken engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır.
İştirak halinde mülkiyete tabi taşınmaz ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolabilir (MK. Mad. 857). Bu durumda iştirak halinde mülkiyette hisseler bağımsız olmadığından, hissedarın tek başına hissesiyle ilgili hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığından ve bu tür mülkiyete konu taşınmaz mallar üzerine ortaklardan biri tarafından kendi hissesi için ipotek tesis edilemeyeceğinden ancak tüm hisse sahiplerinin olurları alınarak taşınmaz malın tamamı ipotek alınabilecektir.

Yorum yazın