İşleme Alınan Senetler Nasıl Tahsil Edilir?

İşleme Alınan Senetler Nasıl Tahsil Edilir?

İskonto ve iştira işlemlerinde vadesi gelen senet bedeli nakden ve tamamen tahsil edilerek krediye mahsup edilecektir. Vadesi gelen senedin yeni bir senetle hiçbir şekilde değiştirilmeyeceği ve yenilenmeyeceği gibi dolaylı bir değiştirme ve yenileme yoluna da başvurulmayacaktır.

Senet tutarı tahsil edildiğinde, arkasına “tahsil edilmiştir” damgası basılıp imzalanmak suretiyle senet, ödeyene iade edilecek, vadesinde ödenmeyen senetler ise, süresi içerisinde protestoya gönderilecektir. Senedin protesto edilmesi halinde, son ciranta, keşideci ve varsa aval verenlere gerekli ihbarda bulunulacaktır.

Senetlerin Tahsil Edilememesi Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Gecikme Faizi: Vade tarihi ve protesto süresinden daha sonraki bir tarihte ödenen senetlerde, geciken günler için, yürürlükteki gecikme faizi oranları üzerinden, Hamburg yöntemine göre gecikme faizi hesaplanacak, BSMV ve KKDF ile birlikte kredi müşterisinden tahsil edilecektir.

Gecikme Komisyonu: Vadesinde ve protesto süresi içerisinde ödenmeyen iskonto ve iştira senetlerinden, gecikme faizi dışında, bir defaya mahsus olmak üzere senet tutarı üzerinden %03 (binde üç) oranında gecikme komisyonu ve buna ilişkin BSMV tahsil edilecektir.
Gecikme faizi ve komisyonu Bankamız gelirlerine alınacaktır.

Krediye Muacceliyet Verilmesi: Vadesinde ödenmeyen senet bedellerinin protestoyu müteakip gönderilecek muacceliyet ihbarnamesinde verilen onbeş günlük süre içerisinde tahsil edilememesi halinde, Mevzuat Kitabımızın IX-Takip Tahsil Bölümü ile Takip Süreç Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır.

Yorum yazın