İpotekli Taşınmazın Devri, Satılması, Bölünmesi, Kamulaştırılması ve Kıymetinin Azalması Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

İpotekli Taşınmazın Devri, Satılması, Bölünmesi, Kamulaştırılması ve Kıymetinin Azalması Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

1. Devri ve Satılması:

İpotekli bir taşınmazın başkasına devri veya satılması aksine bir sözleşme bulunmadıkça borçlunun borcunda ve teminatta herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Ancak, ipotekli taşınmazın devri halinde mutlak bir hak olan ipotek hakkı rehin alacaklısı tarafından yeni malike karşı da ileri sürülebilir.

2. Bölünmesi (İfrazı):

İpotekli taşınmazın bir kısmının veya aynı malike ait bulunan ipotekli taşınmazlardan birinin başkasına devredilmesi ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde, aksine bir anlaşma yoksa rehin taşınmazlara değerleri oranında Tapu İdaresince re’sen dağıtılır.

3. Kamulaştırılması:
Kamulaştırma ile taşınmaz üzerindeki rehin hakkı bedele dönüşür. Kamulaştırma bedelinin borçluya ödenmeyerek, vadesi gelmemiş ise teminat olarak bloke edilmesi, vadesi gelmiş ise bedelin Bankamıza ödenmesi kamulaştıran İdareden talep edilmelidir.

4. Kıymetinin Azalması:

Rehinli taşınmazın değerinde düşme meydana gelmişse alacaklı, alacağı için başka güvence göstermesini veya rehinli taşınmazın eski hale getirilmesini borçludan isteyebilir.

Yeterli güvence hakim tarafından belirlenen süre içinde verilmediği takdirde alacaklı, güvence eksiğini karşılayacak miktardaki alacak kısmının ödenmesini isteyebilir.

Değer düşmesi malikin kusuru olmadan meydana gelmişse alacaklı, ancak malikin zarardan ötürü aldığı tazminat miktarını aşmayacak ölçüde borçludan güvence vermesini veya kısmi ödeme yapmasını isteyebilir.

Yorum yazın