İpoteğin Sona Ermesi (Fekki) İşlemi Nasıldır?

İpoteğin Sona Ermesi (Fekki) İşlemi Nasıldır?
İpotek nasıl tapuya tescil ile doğuyorsa, ortadan kalkması da tescilin tapuca terkini (düşürülmesi) ile olur.
İpotek fer’i bir borç olduğu için borç mevcut olduğu sürece ipotek de vardır. Eğer borç ödenmek ve ibra olunmak suretiyle sona ermiş ise, ipotek de sona ermiş demektir.
Terkin için alacaklının, Tapu Müdürlüğü’ne bir terkin talebinde bulunması lazımdır. İpotekli gayrimenkulun maliki alacağın sona ermesi halinde tapu sicilindeki kaydın terkinini alacaklıdan isteyebilir. Eğer alacaklı bundan imtina ediyorsa, malik terkini mahkemeden talep edebilir.
İpotek değişimi, kısmi ipotek fekki, ipoteğin başka bir maddi teminatla değişimi vb. konularda da güvence açığına yer verilmemesi koşuluyla kredi yetki limitleri göz önünde bulundurularak Bölge Başkanlıkları ve Şubelerimiz yetkilidir.

Yorum yazın