İhracat Kredilerinde Kredi Taahhüdünün Gerçekleştirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar nelerdir?

İhracat Kredilerinde Kredi Taahhüdünün Gerçekleştirilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar nelerdir?
İhracat taahhüdü ile kredi taahhüdünün gerçekleşme durumuna göre çeşitli alternatiflerde Şubelerimizce uygulanacak yaptırımlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

a) Kredi Döviz Taahhüdünün Yerine Getirilip, İhracat Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi Halinde;
– İhracat taahhüdünün yerine getirilmemesi nedeniyle vergi, resim, harç ve KKDF istisnaları, gecikme faiziyle birlikte geri alınır
b) Kredi Döviz Taahhüdünün Yerine Getirilmeyip, İhracat Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Halinde;
krediye, başlangıcından vade sonuna kadar cezai faiz oranı (ihracat kredisine uygulanan faiz oranının % 10 fazlası) üzerinden faiz tahakkuk ettirilir
c) Kredi Döviz Taahhüdünün ve İhracat Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi Halinde;
a ve b maddelerindeki işlemlerin ikisi birden yapılır.
d) Kredi Riskinin Vadesinde Kapatılmaması Halinde;
Kredi riskinin vadesinde tasfiye edilememesi halinde Mevzuat Kitabımızın IX-Takip ve Tahsil Bölümünde yer alan işlemler gerçekleştirilecektir.
a) Kredi Döviz Taahhüdünün ve/veya İhracat Taahhüdünün Kısmen ya da Tamamen Yerine Getirilmemesi Halinde;
Yukarıda belirtilen yaptırım ve cezai faiz uygulamaları, taahhütlerin yerine getirilmeyen kısmı için uygulanır.

Örnek: 01.01.2003 tarihinde firmaya 3 ay vadeli (vade sonu 31.03.2003) 60.000.000.000.-TL İhracat Kredisinin kullandırıldığı ve ihracat taahhüdünün 50.000 USD olduğu, vade sonunda tahakkuk eden faizin 10.000.000.000.-TL olduğu ayrıca, ihracat taahhüdünün 30.000 USD’lik kısmının gerçekleştirildiği, kalan 20.000 USD’lik kısmının ise gerçekleştirilemediği ve bu hususun da 05.04.2003 tarihinde tespit edildiği varsayılırsa,

Taahhüdün gerçekleşmeme oranı 20.000 USD/50.000 USD= %40’dır.
Tahakkuk eden faiz 10.000.000.000.-TL üzerinden istisna tutulan KKDF
10.000.000.000.-TL*%3=300.000.000.-TL’dir.
Bu tutarın gerçekleşmeme oranına isabet eden kısmı üzerinden
300.000.000.-TL*%40=120.000.000.-TL KKDF tutarı,
120.000.000.-TL’lık KKDF tutarı, faizin tahakkuk ettiği 31.03.2003 tarihinden Fona yatırım tarihine kadar geçecek süre için hesaplanacak cezai faiziyle birlikte firmadan tahsil edilir ve süresi içerisinde ilgili Fona yatırılır.

Aynı şekilde, taahhüdün gerçekleşmeme oranına isabet eden kısmı üzerinden istisnaya tabi tutulan BSMV tutarları hesaplanarak; gecikme zammı ile birlikte firmadan tahsil edilir ve süresi içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılır.

Yorum yazın