İhracat Kredilerinde Esas Alınacak Taahhüt Tutarı nedir?

İhracat Kredilerinde Esas Alınacak Taahhüt Tutarı nedir?

Krediye esas alınacak taahhüt tutarı, firmaya kullandırılan kredinin kullandırım tarihindeki Bankamız döviz alış kurundan bulunan döviz tutarıdır. Bu kredilere tahakkuk ettirilen faiz, komisyon ve masraflar taahhüde sayılmaz.

TL ihracat kredilerine ilişkin iki türlü döviz taahhüdü bulunmaktadır.
1- Bankamıza döviz getirme taahhüdü. Buna “kredi döviz taahhüdü” de denir.
Bankamıza döviz getirme taahhüdü, krediye konu ihracat bağlantılarının tamamı (ihracat taahhüdünün %100’ü) olarak belirlenen döviz taahhüdüdür.
Bankamıza taahhüt edilen dövizler Bankamıza bozdurulmaz ise, kredinin açıldığı tarihten kredinin kapatıldığı tarihe kadar Bankamızca cari ihracat kredi faiz oranının % 10 fazlası üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.

2- Teşvik uygulamasından kaynaklanan döviz taahhüdü. Buna “ihracat taahhüdü” veya “kambiyo taahhüdü” ya da “yasal döviz taahhüdü” de denilebilir.
İhracat taahhüdü, Teşvik Tebliği’nde belirtilen azami sürede Gümrük Beyannamelerinin düzenlenerek malların fiilen ihracını öngörür (sevk sonrası ihracat kredilerinde; kredi fiili ihracatı müteakip kullandırıldığından, ihracatın yapıldığı GB ile tevsik edilerek taahhüt hesabı kapatılır). İhracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde, Sevk Öncesi İhracat Kredilerine uygulanan vergi, resim, harç ve KKDF istisnaları gecikme faiziyle birlikte geri alınır.

Kullandırılan kredilerin; vadesi içerisinde faiz, komisyon ve masraflarıyla birlikte kapatılması gerekir. Kredi riskinin vadesinde kapatılmaması halinde, Mevzuat Kitabımızın IX-Takip Tahsil Bölümü ile Takip Süreç Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde işlemde bulunulacaktır.

Yorum yazın