Hazine Bonosu Veya Devlet Tahvili İle Hisse Senedi Karşılığı Kredi Nedir?

Hazine Bonosu Veya Devlet Tahvili İle Hisse Senedi Karşılığı Kredi Nedir?

Bankamızca satış yapılan Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvili veya bu kıymetlere ilişkin saklama makbuzlarının rehin alınması suretiyle açılan kredilere “Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Karşılığı Krediler” denir.

Hazine Bonosu Veya Devlet Tahvili İle Hisse Senedi Karşılığı Kredi İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili Karşılığı Kredi işleminde, Hesap Durumu belgesi alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Hazine Bonosu, Devlet Tahvili veya saklama makbuzu rehin alındıktan ve şube kararı doğrultusunda tespit edilen kredi limiti dahilinde müşteri ile kredi sözleşmesi düzenlendikten sonra kredi kullandırılacaktır. Kredi bakiyesi plasman olarak kabul edilecektir.

Ancak üçüncü bir şahsa ait kıymetli kağıt üzerine menkul rehni sağlanması suretiyle kredi kullandırımının söz konusu olması halinde, düzenlenecek Kredi Sözleşmesine üçüncü şahsın rehne ilişkin imzası ile sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli imza sirkülerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca, üçüncü şahsın kredi sözleşmesi üzerine kefalete ilişkin imzası alınmaya çalışılacaktır.

Hazine Bonosu, Devlet Tahvilinin fiziki teslimi yerine, genellikle müşteriye Saklama Makbuzu verildiğinden, müşteriden saklama makbuzu geri alınmak suretiyle rehin işlemi tesis edilecek, yatırım hesabı üzerine blokaj konulacak ve satışının Bankamızca yapılıp yapılmadığı hususunun, Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanlığı’ndan teyidi sağlanacaktır. Fiziki olarak teslim yapılmış ise kıymetlerin geri alınması gerekmektedir.

Saklama makbuzu verilmek suretiyle Bankamızca satışı yapılmış olan Bono ve Tahvillerin rehni karşılığında kredi kullandırılması halinde, saklama makbuzu üzerindeki tutar bir mahsup fişiyle;
—————————————————-/———————————————
9821089-Emanet ve Rehinli Kıymetler – Diğer Hesabı (B)

984 – Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/ Bırakanlar Hesabı (A)
—————————————————-/———————————————
yazılmak suretiyle kayda alınacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre ihraç edilmiş ve borsaya kote edilmiş (borsa cetveline geçmiş) hisse senetleri ve tahviller karşılığında Şubelerimizce resen kredi kullandırımı yapılmayacak ve bu konudaki talepler ilgili Krediler Daire Başkanlığı’na intikal ettirilerek alınacak talimata göre hareket edilecektir.

Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili karşılığı krediler; “118114- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel-Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredileri” hesabında izlenecektir.

Yorum yazın