GSM İhracat Garanti Programı Nedir?

GSM İhracat Garanti Programı Nedir?

ABD Tarım Bakanlığı’nın yan kurumu olan Ürün Kredi Kurumu’nun (CCC-Commodity Credit Coorperation); %100 ABD kökenli tarımsal ürünler ile hayvan ve hayvansal ürünler için, ABD özel bankacılık sektörünce açılan kredileri garanti eden kısa ve orta vadeli bir kredi programıdır.
Programda yer alan krediler GSM-102 ve 103 olmak üzere ikiye ayrılmakta olup, ithal edilecek tarımsal malın mutlaka CCC tarafından onaylanmış olması ön koşuldur.
Bu program kapsamında yapılacak ithalat işlemleri, ABD Tarım Bakanlığı’nın program dahilinde onayladığı ve kredi tahsisinde bulunduğu bankamız ile CCC tarafından onaylanmış bir ABD bankası nezdinde gerçekleştirilir.
GSM kapsamına dahil ürünler için CCC garantörlüğünde açılacak kredinin ithalatçıya kullandırılması Bankamız sorumluluğundadır.

Kredinin Kullandırılması ve Ödenmesi Nasıl Yapılır ?

Ödeme, krediyi açan banka ile Bankamız arasında USD cinsinden açılacak gayrıkabilirücu akreditif yoluyla gerçekleştirilecektir.
Kredinin anapara geri ödemesi 6’şar aylık veya yıllık taksitler halinde yapılırken, faizler 6’şar aylık dönemlerde Libor+Spread bazında ödenmektedir.
Genel olarak GSM-102 kredisinin vadesi 90 gün ile 3 yıl, GSM-103 kredisinin vadesi ise 3 ile 10 yıl arasında değişmektedir.
Bu program kapsamında açılacak akreditifin sadece FOB değeri finanse edilecektir. Bu nedenle, CIF veya CF teslim şekli olan akreditiflerde, navlun ve/veya sigorta değeri belirlenmeli ve bunların uygun vesaik karşılığında ihracatçıya ödenmesi sağlanacaktır.
Şubelerimizce, muhabir bankanın belirlenmesi ve muhabirden alınacak fiyatlama hususunda somut işlem detayları ile birlikte Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı’na; GSM firma lehine tesis edilecek kredi prosedürü ve uygulanacak Bankamız komisyonları hususlarında ilgili Krediler Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
Bu krediler Genel Müdürlük (ilgili Krediler Daire Başkanlığı) yetkisiyle kullandırılacaktır.
Kredinin İşleyişi Nasıldır?

1- İthalatçı ve ihracatçı arasında bir satış sözleşmesi yapılır ve bu sözleşmeye istinaden ihracatçı GSM için gerekli müracaatı yapar.
2- CCC garantiyi düzenler.
3- İthalatçı, gayrıkabilirücu, USD üzerinden ve ihracatçı lehine bir akreditif açılması için Bankamıza müracaat eder.
4-Türkiye’de programa dahil edilerek kredi tahsis edilen Bankamız, tahsis edilen limit dahilinde onaylanmış işlem için akreditifi açar.
5-ABD’deki muhabir bankamız, açılan akreditifi ihracatçıya ihbar eder.
6- İhracatçı malı gönderir.
7- İhracatçı temin ettiği garantiyi ABD’deki muhabir bankamıza temlik eder ve ödeme için vesaiki ibraz eder. Banka, vesaikin akreditif şartlarına uygunluğunu inceleyip ihracatçıya ödemeyi yaparak, vesaiki akreditifteki şartlar çerçevesinde Bankamıza gönderir.
8- Bankamız, aldığı vesaikin akreditif şartlarına uygunluğunu inceledikten sonra, belgeleri ithalatçıya teslim eder.
9- İthalatçı malı çekerek, anlaşma şartlarına göre vadelerinde faiz ve anapara geri ödemelerini yapar. İthalatçı, akreditif masrafları, kambiyo giderleri, v.b. diğer bütün masrafları, anlaşmada aksine bir hüküm yoksa ödemek durumundadır.
10- Bankamız, anapara ve faizi anlaşma şartlarına göre ABD’deki muhabir bankamıza öder.

Yorum yazın