Genel Ticari Kredi Sözleşmesi Düzenlenmesi İle İlgili Olarak Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Genel Ticari Kredi Sözleşmesi Düzenlenmesi İle İlgili Olarak Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

• Nakit, Mevduat, DTH, Bankamız Yatırım Fonları, Repo, Devlet Tahvili, Hisse Senedi, Hazine Bonoları, Hazine Kefaletine Haiz Bonolar ve Altın Rehni Karşılığı Nakit ve Teminat Mektubu Kredisi dışında kalan tüm kredi işlemlerinde Genel Ticari Kredi Sözleşmesi düzenlenecektir.
• Alınan sözleşmenin noter onayından geçirilip geçirilmemesi şube idarecilerinin takdirine bırakılmıştır.
• Eğer alınan sözleşme noter onayından geçirilmeyecekse, müşterinin noterden onaylı imza sirküleri sözleşmeye eklenecektir. Ek sözleşme düzenlenmesi durumunda geçerli ve güncel imza sirküleri temin edilecektir.
• Sadece nakit, mevduat, repo, döviz tevdiat, Bankamız yatırım fonları, altın, devlet tahvili, hazine bonosu karşılığı nakit ve teminat mektubu işlemlerinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen “Kredi Sözleşmesi” düzenlenecektir.
• Söz konusu Kredi Sözleşmelerinin noter onayından geçirilmesine gerek olmayıp, müşterinin Şube yetkilileri önünde el yazısı ile adını ve soyadını yazıp imzalaması yeterli olacaktır.
• Ayrıca “Genel Ticari Kredi Sözleşmesi” alınmış olan müşterilerimizden, belirtilen Kredi Sözleşmesinin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
• Genel Ticari Kredi Sözleşmesinin ilgili bölümlerine şubemizin isim ve adresleri ile müşteri, müşterek borçlu ve müteselsil kefil/kefillerin de isim, unvan ve adresleri açıkça yazıldıktan sonra tarihi de kaydedilerek, sözleşme içeriğinin anlaşıldığını ve kabul edildiğini belirlemek üzere müşteri ve kefillerle birlikte Şube yetkililerince kaşe basılmak suretiyle sözleşmenin her sayfası ile değişiklik yapılan veya ilave edilen tüm hususlara ilişkin yerler ayrı ayrı imzalanacaktır.
• Kefaletin geçerli olabilmesi için belirli bir tutar ile sınırlandırılmış olması gerekir. Bu nedenle, sözleşmede kefalet tutarı yazı ve rakamla ayrı ayrı gösterilmelidir.
• Sözleşmeye kefilin isim ve adresi alınmalıdır. Birden fazla kefilin imzası söz konusu ise kefillerin kefalet ettiği tutar ayrı ayrı belirtilmek suretiyle sözleşmenin ilgili sayfasına yazılarak her birinin ayrı ayrı isim ve unvanları altında ve yetkililerin huzurunda imzaları alınmalıdır.
• Sözleşme düzenlenmesi ve kredi açılması sırasında doğacak noter masrafları, damga vergisi, ipotek masrafları v.b. her türlü masraf, kredi lehdarı müşteri tarafından karşılanacaktır.
• Genel Ticari Kredi Sözleşmesi mürekkepli kalemle doldurulmalı, yazı ve rakamların okunaklı olmasına özen gösterilmeli, gerçek durumunu bozacak kazıntı ve silintiye yer verilmemelidir.
• Üçüncü bir şahısa ait menkul rehni – nakit – mevduat ve DTH rehni sağlanması söz konusu olduğu hallerde düzenlenecek sözleşmeye 3. şahsın müşterek müteselsil borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzası alınacak ve aşağıda belirtilen maddenin sözleşmeye ilavesi sağlanacaktır.
“Rehin veren sıfatıyla ……………………………………………………. ikamet eden ……………………………. olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ……………………. Şubesi nezdinde ………………. ../../…. tarihinde açmış olduğum ……………………… nolu mevduatımın/döviz tevdiat hesabımın ………………………. kısmının ………………………………….. lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin bilumum Şubelerinde doğmuş ve doğacak borç ve taahhütlerinin açılmış ve açılacak kredilerin teminatı olarak rehin ettiğimi ve bankaca rehin kaldırılmadığı sürece işbu hesabım üzerinde tasarruf yetkimin bulunmadığını T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ………….. Şubesi her ne nam altında olursa olsun alacağını herhangi bir yasal işleme ve rehin verene ihbara lüzum kalmaksızın mezkur hesaptan mahsup yoluyla tahsile ve alacağını işbu rehinden karşılamaya yetkili ve yukarıdaki hususların rehin veren için de geçerli olduğunu peşinen kabul ve taahhüt ederim/ederiz.”
• Firmalarla akdedilecek sözleşmeler kullandırılacak kredi tutarı (birebir) üzerinden düzenlenecektir. YP kredilerde ise sözleşme tutarı ve kefil olunacak tutar kullandırılan krediye konu döviz cinsi üzerinden gösterilecektir.
• Sözleşmeye firma değişmez sayısının yanı sıra sözleşme numarası ve düzenlenme tarihi kaydedilecektir. Ayrıca, açılan kredi vadeli olsa dahi sözleşmeler süresiz olarak düzenlenecek olup, sözleşmelerin herhangi bir vade ile kısıtlı olduğunu belirtecek veya bu anlamda yorumlanabilecek herhangi bir eklenti ya da ilave yapılmayacaktır.
• Sözleşmeler, 996902-MUHTELİF KIYMETLER DEPOSU hesabına “1 Türk Lirası” iz değerle kaydedilmeli ve kasada saklanmalıdır.
• Sözleşmenin Damga Vergisi mükellefiyeti makbuz karşılığı nisbi oran üzerinden nakden veya hesaben ödenerek yerine getirilecektir. Kesinlikle pul yapıştırma yoluna gidilmeyecektir.
• Döviz üzerinden düzenlenen ve vergi, resim, harç istisnası bulunmayan sözleşmelerin vergiye esas matrahı, sözleşme tutarı ile sözleşme tarihindeki TCMB döviz satış kurunun çarpımıdır.
• Vergi, resim, harç istisnası bulunan kredi işlemlerinde ise, sözleşmenin bitimine Teşvik Belgesine bağlı bir işlem ise Teşvik Belgesinin, Teşvik Belgesi yoksa yararlanılan Teşvik Tebliğinin tarihi ve sayısı yazılmak suretiyle şerh verilerek imzalanacaktır. “Örneğin …. sayılı İhracat Teşvik Tebliğine bağlı olarak işbu kredi işlemi vergi, resim ve harçtan muaftır…. “ yazılarak altına kaşe basılacak ve şube yetkililerince imzalanacaktır. Ayrıca, tapu harcı ve B.S.M.V. gibi diğer istisnalardan yararlanılacağı hususu unutulmamalıdır. Taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde günün geçerli mevzuatı doğrultusunda müeyyide uygulanacaktır.
• Sözleşme üzerine konulacak müşterek borçlu, müteselsil kefil imzaları, asıl akit ile birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları için 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 6/2 maddesi gereğince ayrıca Damga Vergisine tabi değildir.
• Ancak, bir kredi hesabı açılışından bir süre sonra ek bir imza ile teminatlandırılmak istendiği takdirde, ek imza, sözleşme üzerine müşterek müteselsil borçlu, müteselsil kefil sıfatıyla alınsa dahi bu işlem birbirine bağlı ve bir asıldan doğma işlem olarak kabul edilmediğinden ayrıca damga vergisine tabidir.

Yorum yazın