Emtiayı Temsil Eden Belgelerin (Varant- Makbuz Senedi) Rehni Karşılığı Kullandırılan Kredilerin Özellikleri Nelerdir?

Emtiayı Temsil Eden Belgelerin (Varant- Makbuz Senedi) Rehni Karşılığı Kullandırılan Kredilerin Özellikleri Nelerdir?

Emtiayı temsil eden vesaikin Bankamıza rehni karşılığında kullandırılan bu tür kredide uygulama esasları Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı kredilerdeki gibi olmakla birlikte aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Makbuz Senedi: Umumi mağazalar tarafından teslim alınan serbest veya gümrüklenmemiş mallarla ilgili verilen belgedir. Bu belgeyi ciro yoluyla elinde bulunduran kişi o malların sahibi sayılır. Makbuz senedini düzenleyen mağazaların makbuz senedi düzenlemeye yetkili olup olmadığı araştırılacak, yetkisiz ise Borçlar Kanunu’nun “vedia” ya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Makbuz Senedinde aşağıda belirtilen unsurların bulunması gereklidir.

-Malı teslim edenin adı, soyadı veya ticaret unvanı, uğraşı konusu, ikametgahı,
-Malların teslim edildiği umumi mağazanın ticaret unvanı ve bulunduğu yer,
-Emtianın cins ve miktarı ile durumu ve değeri,
-Senedin kimin namına veya kimin emrine düzenlendiği,
-Umumi mağaza yetkililerinin imzası,
-Ticaret Kanunu’nun 746. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında bulunan vergi sigorta sair masraflarına ilişkin hükümlerin makbuz senedinde yer alması,

Varant: Umumi mağazalara teslim edilmiş bulunan mallar üzerinde rehin hakkı veren belgelere ‘varant’ denir.

Varantın; makbuz senedinde olması gereken hususları aynen içermesi, makbuz senedine bağlanması, makbuz senedindeki kişi adına düzenlenmiş olması gerekli olup, hem makbuz senedi hem de varant beraber alınarak kredi açılır.

Varant Cirosunun rehin cirosu şeklinde yapılmış olması gerekir. Varant ilk defa Bankamız emrine ciro ediliyorsa borç ve faiz miktarları gösterilmeli, ilk ciro değil ise, daha önceki cironun ne miktar borç için olduğu belirtilmeli, ayrıca borcun vadesi de yazılmalıdır.

Emtiayı temsil eden belgelerin rehninde uygulama süreci, emtia karşılığı kredide olduğu gibidir. Sadece emtia yerine, emtiayı temsil eden makbuz senedi ve varant’ın rehni söz konusudur. Emtiayı temsil eden belgelerin rehni karşılığı kredi ilgili Krediler Daire Başkanlığı’ndan izin alınmadan kullandırılmayacaktır.

Yorum yazın