Emlak Vergisi

Emlak Vergisi

a. Vergi Tipi; Emlak Vergisi servet üzerinden alınan bir vergi türüdür.
b. Verginin Konusu; Emlak Vergisi’ nin konusunu Türkiye’de sınırları içerisinde bulunan binalar ve araziler oluşturur.
c. Vergiyi doğuran olay; Malik olma, intifa hakkı tesisi ve bunun sürmesi, malik gibi tasarruf etme Emlak Vergisi bakımından vergiye doğuran olayı meydana getirir.
d. Mükellef; Emlak Vergisi’nin bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.
e. Vergi Matrahı; Emlak Vergisi’ nin konusuna giren bina ve arazilerin vergi değeridir (rayiç bedel).
f. Vergi Oranı; Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2’dir. (Bu oranlar 3030 s. Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 1000 artırımlı uygulanır.) Ayrıca, tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri bu arsa veya arsa payı değeri esas alınarak, hesaplanacak maliyet bedelinden düşük olamaz.
-Arazi vergisinin oranı binde 1’dir. Ancak arsalarda bu oran binde 3 olarak uygulanır. (Bu oranlar 3030 s. Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır.) Ayrıca, beyan edilecek değerler, VUK’un asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca hesaplanan miktardan düşük olamaz.
-Genel beyan dönemi veya vergi değerini tadil eden sebeplerin mevcudiyeti halinde mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıllarda EV matrahı, her yıl bir önceki yıl matrahının VUK hükümleri uyarınca aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılmak suretiyle bulunur.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum yazın