Dövize Endeksli Kredi Nedir?

Dövize Endeksli Kredi Nedir?
Dövize endeksli krediler, belirli bir konvertibl dövize endekslenen ve müşteriye, nakit kredi limiti dahilinde, DEK alış kuru (Bankamızca döviz kredilerine uygulanan Döviz Alış Kuru) üzerinden Türk Lirası olarak kullandırılan kredilerdir.
Dövize Endeksli Kredi İle TL Döviz Kredileri Arasındaki Farklılık Nedir?
TL Döviz Kredileri, sadece İhracat ve Döviz Kazandırıcı İşlemlerin finansmanında kullandırılmasına, ihracat taahhüdü içermesine, her türlü vergi, resim, harç ve KKDF istisnasından yararlanmasına karşın; DEK’ler, her türlü ticaretin finansmanında kullandırılabilir, ihracat taahhüdünü içermez, vergi, resim, harç ve KKDF istisnasından yararlanmaz.
Dövize Endeksli Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Şubeler re’sen yetki limitleri içerisinde DEK açabilecektir. Dövize Endeksli Kredilerin vadesi azami 12 ay (dahil) olacaktır.
Kredinin kullandırılmasında ve kapatılmasında DAB (Döviz Alım Belgesi) veya DSB (Döviz Satış Belgesi) düzenlenmez.

DEK’ler Borçlu Cari Hesap şeklinde açılmakta, ancak bu krediler gibi kullandırılmamaktadır.

Kredi senet karşılığı kullandırıldığında, faize esas adat üzerinden ayrıca, yıllık %2 (yüzde iki) oranında komisyon faiz tahakkuk dönemlerinde tahsil edilecektir.

Dövize endeksli kredilerde Genel Ticari Kredi Sözleşmesi düzenlenecektir.

Şubelerimizce, ayrıca kredi kullandırımı sırasında firmadan, bir talep yazısı alınacak ve kredi dosyasında muhafaza edilecektir.

Senetlere ilişkin diğer hususlarda mevzuat doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Dövize Endeksli Kredide Kur Farkları Faiz ve Komisyon Nasıl Hesaplanır?
Kur farkları, faiz ve varsa komisyon; üçer aylık devre (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) sonlarında ve/veya vade sonunda veya hesabın kapatılışında endekslenen döviz üzerinden hesaplanacak ve tahakkuk tarihindeki DEK satış kurundan (Bankamızca döviz kredilerine uygulanan Döviz Satış Kuru)Türk Lirasına çevrilerek muhasebeleştirilecek, BSMV, KKDF ve masraflarla birlikte kredi limiti müsait olsa dahi aynı gün nakden veya hesaben tahsili sağlanacaktır.

İlk devreye ilişkin kur farkı hesabında; kredinin kullandırıldığı tarihteki DEK alış kuru ile devre sonu DEK satış kuru esas alınacak, ardışık devrelerdeki kur farkı hesabında ise bir önceki dönem faiz tahakkuk tarihindeki DEK satış kuru ile devre sonu DEK satış kurları dikkate alınacaktır. İlk üç aylık dönem sonundaki DEK satış kurunun kredinin verildiği tarihteki DEK alış kurundan; müteakip üç aylık dönem sonu veya hesabın kapatılışındaki DEK satış kurunun bir önceki dönem sonu DEK satış kurundan düşük veya aynı seviyede olması halinde ilgili dönem içindeki en yüksek DEK satış kuru işleme esas alınacaktır. Krediye tahakkuk edecek faiz ve kur farkları üzerinden cari oran üzerinden KKDF; faiz, kur farkları, komisyon tutarı ve haberleşme gider karşılıkları üzerinden de cari oranda BSMV alınacaktır.

Dövize Endeksli Kredi Faiz Hesabına Örnek:
Bir firmaya, 01.07.2002 tarihinde, 1.000.000 $ tutarında, altı ay vadeli dövize endeksli kredinin Senet Karşılığı kullandırıldığını ve

Faiz oranı :%15

Komisyon oranı :%2 (Yıllık)

01.07.2002 tarihindeki Bankamızca döviz kredisine uygulanan döviz alış kuru : 1.220.000 TL

31.07.2002 “ Bankamızca döviz kredisine uygulanan döviz satış kuru : 1.380.000 TL

30.09.2002 “ Bankamızca döviz kredisine uygulanan döviz satış kuru : 1.623.000 TL
olduğunu varsayarsak;

a)Kullandırılacak kredi tutarı : 1.220.000 x 1.000.000 $ = 1.220.000.000.000 TL
—————————————————–/———————————————————–
118117 – Kısa Vadeli Tem.Diğer Krd.-Diğer Müşteriler- Özel 1.220.000.000.000 TL
-Dövize Endeksli Krediler

010-Kasa veya
Mevduat Hesabı 1.220.000.000.000 TL
—————————————————–/———————————————————–

b)Ay sonu (31.07.2002) reeskont işlemi:

Kur farkı : 1.380.000 – 1.220.000 = 160.000 x 1.000.000 $ = 160.000.000.000 TL

Faiz : 1.000.000 $ x 15×31 = 12.916.67 $ x 1.380.000 = 17.825.004.600 TL
36.000

Komisyon: 1.000.000 $ x2x31 = 1.722.22 $ x 1.380.000 = 2.376.663.600 TL
36.000
Kur farkı : 160.000.000.000 TL
Faiz : 17.825.004.600 TL
Komisyon : 2.376.663.600 TL
180.201.668.200 TL

31.07.2002 tarihli reeskont kaydı:
—————————————————–/———————————————————–
2200101-Kredi Faiz ve Gel.Tah. ve Rees.-Faiz Rees.(Ticari) 177.825.004.600.-TL
2200301-Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler Rees.(Ticari) 2.376.663.600.-TL
5141117-Kısa Vad. Diğ. Krd. Alınan Faizler-
Dövize Endeksli Krediler 177.825.004.600.-TL
71499-Kısa Vad. Diğ. Krd. Alınan Ücret ve Komisyonlar-
Diğer 2.376.663.600.-TL
—————————————————–/———————————————————–
DEK’lerde, faiz tahakkuku yapılamayan ay sonlarında faiz, kur farkı ve komisyon reeskontu yapılacak ve Aralık ayı hariç diğer aylara ait reeskont işlemleri ertesi ayın ilk iş günü ters kayıtla iptal edilecektir.

Kur farkı reeskontlarında, ilk devre sonuna kadar olan aylarda kredinin kullandırım tarihindeki DEK alış kuru, ilk devreden sonraki aylarda ise bir önceki devre sonu DEK satış kuru dikkate alınacaktır.

c) 30.09.2002 itibarıyla hesaba, faiz, komisyon ve diğer yasal kesintilerin tahakkuku ve tahsili:

Kur Farkı : (1.623.000-1.220.000) x 1.000.000 $=403.000.000.000 TL

Faiz : 1.000.000 $x 15x 92 = 38.333.33 $ x 1.623.000 = 62.214.994.590 TL
36.000

Komisyon : 1.000.000 $x 2 x 92 = 5.111.11 $ x 1.623.000 = 8.295.331.530 TL
36.000

KKDF Matrahı: 403.000.000.000 TL + 62.214.994.590 TL = 465.214.994.590 TL

KKDF Kesintisi : 465.214.994.590 TL x %3 = 13.956.449.838 TL

BSMV Matrahı : 465.214.994.590 TL + 8.295.331.530 TL = 473.510.326.120 TL

BSMV Kesintisi : 473.510.326.120 x %5 = 23.675.516.306 TL

30.09.2002 tarihinde müşteriden tahsil edilecek tutar :

Kur Farkı : 403.000.000.000 TL
Faiz : 62.214.994.590 TL
Komisyon : 8.295.331.530 TL

KKDF : 13.956.449.838 TL
BSMV : 23.675.516.306 TL

Toplam : 511.142.292.264 TL
—————————————————–/———————————————————–
220000-Kredi Faizleri ve Gelirleri Tahakkuk ve Reeskontları-
Faiz Tahakkukları -Ticari 502.846.960.734.-TL
220020-Kredi Faizleri ve Gelirleri Tahakkuk ve Reeskontları-
Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler Tahakkukları 8.295.331.530.-TL
514117-Kısa Vadeli Diğer Kredilerden Alınan Faizler-
Dövize Endeksli Krediler 465.214.994.590.-TL
71499- Kısa Vad. Diğ. Krd. Alınan Ücret ve Komisyonlar-
Diğer 8.295.331.530.-TL
380005-Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler-
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 23.675.516.306.-TL
39022-Muhtelif Borçlar-Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonuna Devredilecek Kesintiler 13.956.449.838.-TL
—————————————————–/———————————————————–

—————————————————–/———————————————————–
010-Kasa (Veya müşterinin mevduat hesabı) 511.142.292.264 TL

220000-Kredi Faizleri ve Gelirleri Tahakkuk ve Reeskontları-
Faiz Tahakkukları -Ticari 502.846.960.734.-TL
220020-Kredi Faizleri ve Gelirleri Tahakkuk ve Reeskontları-
Kredi Komisyon ve Diğer Gelirler Tahakkukları 8.295.331.530.-TL
—————————————————–/———————————————————–

Vade sonunda hesap kapatıldığında, yukarıdaki usule göre, kur farkı, faiz, komisyon, BSMV ve KKDF hesaplanacak ve anapara ile birlikte tahsil ve tasfiye edilecektir.

Yorum yazın