Döviz Ve Türk Lirası Olarak Kullandırılan Döviz Kredilerine İlişkin Döviz Taahhüdü Nedir?

Döviz Ve Türk Lirası Olarak Kullandırılan Döviz Kredilerine İlişkin Döviz Taahhüdü Nedir?

Döviz ve Türk Lirası olarak kullandırılan Döviz kredilerinde, aynen TL ihracat kredilerinde olduğu gibi, kredi döviz taahhüdü ve ihracat döviz taahhüdü olmak üzere, iki türlü döviz taahhüdü bulunmaktadır.

1- Kredi Döviz Taahhüdü:

Bankamıza döviz getirme taahhüdü, krediye konu ihracat bağlantılarının tamamı (ihracat taahhüdünün %100’ü) olarak belirlenen Taahhütname ile taahhüt edilmiş olan dövizin Bankamıza getirilerek DAB’a (Döviz Alım Belgesi) bağlanmasını öngören döviz taahhüdüdür. Başka bankalara bozdurulan ihracat bedelleri, kredi döviz taahhüdüne sayılamaz.

Firmanın ihracatının devam etmeyeceğinin anlaşılması ve/veya kredi borcunun vadesinde tahsilinin şüpheli görülmesi halinde, gelen ihracat bedelleri firmaya ödenmeyerek kredi borcuna mahsup edilecektir. Bankamıza döviz getirme taahhüdü, ihracat bedellerinin yanı sıra Bankamıza bozdurulacak diğer serbest dövizlerle de kapatılabilir.

2- İhracat Döviz Taahhüdü:

Teşvik uygulamasından kaynaklanan ihracat döviz taahhüdü, kullandırılan döviz kredisinin anapara, faiz ve masraflarından oluşur. Başka bir ifadeyle, Teşvik Tebliği’nde belirtilen azami sürede, ihracat yapılmasını öngören ihracat taahhüdüdür. TL ihracat kredilerinde olduğu gibi, döviz kredilerinde de ihracat döviz taahhüdünün Teşvik Tebliği’nde belirtilen sürelerde yerine getirilmemesi halinde, kredilere uygulanan vergi, resim, harç ve KKDF istisnaları, gecikme faiziyle birlikte geri alınır.

Döviz Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesi Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir?

a) Kredi Döviz Taahhüdünün Yerine Getirilip, İhracat Döviz Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi Halinde;
– İhracat döviz taahhüdünün yerine getirilmemesi nedeniyle kredilere uygulanan BSMV ve KKDF istisnaları, gecikme faiziyle birlikte geri alınacak olup, Damga Vergisinin tahsili için ilgilinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirimde bulunulacaktır.

b) Kredi Döviz Taahhüdünün Yerine Getirilmeyip, İhracat Döviz Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Halinde;
– Bankamıza olan kredi döviz taahhüdünün yerine getirilmemesi nedeniyle krediye, vade başlangıcından kapanış tarihine kadar cezai döviz faiz (kredinin kullandırım tarihinde bildirilen döviz faiz oranının %25 fazlası) oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.

– İhracat döviz taahhüdünün yerine getirilmesi nedeniyle kredi, Teşvik Tebliği’nde belirtilen vergi, resim, harç ve KKDF istisnalarından yararlandırılacaktır.

c) Kredi Döviz Taahhüdünün ve İhracat Döviz Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi Halinde;
Bankamıza olan kredi döviz taahhüdünün yerine getirilmemesi nedeniyle krediye, vade başlangıcından kapanış tarihine kadar cezai döviz faiz (kredinin kullandırım tarihinde bildirilen döviz faiz oranının %25 fazlası) oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecek ayrıca, ihracat döviz taahhüdünün yerine getirilmemesi nedeniyle de kredilere uygulanan BSMV ve KKDF istisnaları, gecikme faiziyle birlikte geri alınacak olup, Damga Vergisinin tahsili için ayrıca ilgilinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirimde bulunulacaktır.
d) Kredi Riskinin Vadesinde Kapatılmaması Halinde;
Kredi döviz taahhüdünün ve ihracat döviz taahhüdünün yerine getirilip getirilmeme durumuna göre, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılacak, vadesinde kredi riskinin tasfiye edilmemesi halinde ise, Krediye muacceliyet verilmesi, cari ve temerrüt faizi uygulaması konularında Mevzuat Kitabımızın IX-Takip ve Tahsil bölümünde belirtilen esaslar dahilinde işlemde bulunulacaktır.
e) Kredi Döviz Taahhüdünün ve/veya İhracat Döviz Taahhüdünün Kısmen Yerine Getirilmesi Halinde;
Yukarıda belirtilen yaptırım ve cezai faiz uygulamaları, yerine getirilmeyen bölümler için uygulanır.
İhracat döviz taahhüdünün yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanan vergi, resim, harç ve KKDF istisnaları için, gerçekleşmeme oranı hesaplanır ve bu oran üzerinden krediye uygulanan istisnalara aşağıda belirtilen şekilde yaptırım uygulanır;
Örnek: Döviz kredilerinde, kredinin kullanıldığı tarihte kredinin anapara tutarı üzerinden TCMB döviz alış kuru esas alınarak KKDF tutarı hesaplanır.

01.01.2003 tarihinde firmaya 3 ay vadeli (vade sonu 31.03.2003) 3.000.000 USD Döviz Kredisinin kullandırıldığı, kredinin kullandırıldığı tarihteki TCMB döviz alış kurunun 1.648.438.-olduğu, vade sonunda tahakkuk eden faizin 100.000 USD olduğu ayrıca, ihracat döviz taahhüdünün (kredi tutarı+tahakkuk eden faiz toplamı tutarı) 3.100.000 USD olduğu ihracat döviz taahhüdünün 1.700.000 USD’lik kısmının gerçekleştirildiği, kalan 1.400.000 USD’lik kısmının ise gerçekleştirilemediği ve bu hususun da 05.04.2003 tarihinde tespit edildiği varsayılırsa,

Taahhüdün gerçekleşmeme oranı 1.400.000 USD/3.000.000 USD= %46,66’dır.
İstisnaya tabi tutulan KKDF = 3.000.000*%3=90.000 USD
90.000 *1.648.438 = 148.359.420.000.-TL
Taahhüdün gerçekleşmeme oranına isabet eden KKDF;
148.359.420.000*%46,66 = 69.224.505.372.-TL
69.224.505.372.-TL’lık KKDF tutarı, kredinin açıldığı 01.01.2003 tarihinden Fona yatırım tarihine kadar geçecek süre için hesaplanacak cezai faiziyle birlikte firmadan tahsil edilir ve süresi içerisinde ilgili Fona yatırılır.
Aynı şekilde, USD 100.000’lık faizin taahhüdün gerçekleşmeme oranına isabet eden kısmı üzerinden istisna edilmiş olan BSMV tutarları hesaplanarak; gecikme zammı ve cezası ile birlikte firmadan tahsil edilir ve süresi içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılır.

Yorum yazın