Döviz Ve Türk Lirası Döviz Kredilerinin Kapatılmasına Ait Ortak Hükümler Nelerdir?

Döviz Ve Türk Lirası Döviz Kredilerinin Kapatılmasına Ait Ortak Hükümler Nelerdir?
1- Döviz kredilerinin anapara, faiz, komisyon ve masrafları, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle kapatılabileceği gibi vadesinde kredi sözleşmesi şartlarına göre Türk Lirası ile de kapatılabilir. Ancak, Bankamıza döviz getirme taahhüdünün fiili ihraç tarihleri göz önünde bulundurularak kambiyo mevzuatının tanıdığı azami süreler içerisinde gerçekleşmesi sağlanır.
2- İhracat taahhütlerinin yerine getirildiğinin tevsiki için en geç tebliğde belirtilen süreyi takiben 30 gün içinde GB’nin müşteri nüshasının aslının kredi kullandıran Bankaya ibrazı gerekmektedir.
3- İhracat (kambiyo) taahhüdü kapatılırken (İhracat bedelinin yurda getirilmesine ilişkin T.P.K.K. mevzuatındaki yükümlülükler ile navlunun varsayılması hususları saklı kalmak kaydıyla) DAB ibrazı istenmemektedir. Bu husus ihracat sayılan satış ve teslimlerle, döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde bu faaliyetlerin yapıldığını gösterir diğer belgelerle (hizmet faturası, teslim faturası, konşimento, mukavele, istihkak raporu vs.) belgelendirilecektir.
4- Belgeli kredilerde kredi ile ilgili ihracat taahhüdünün kapatılması, DİİB veya VRHİB’nin kapatılması ile mümkündür. Bir başka ifade ile kredi ile ilgili ihracat taahhüdü belge taahhüdünden ayrı değerlendirilemez.
5- Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde düzenlenen DİİB ihracat taahhütleri İBGS’nce (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) kapatılırken ithal edilen malın ihraç edilen mamülün bünyesinde kullanılıp, kullanılmadığına bakılmakta, ihracatın yapılmış olması halinde bedelin gelip, gelmediğine bakılmaksızın (DAB ibrazı gerekmeksizin) ihracat taahhüdü belge yönünden kapatılmaktadır. Bankalarca belge kapsamında ithalatın finansmanında döviz olarak kullandırılan kredinin ihracat (kambiyo) taahhüdü belge taahhüdünün kapatılması şartına bağlı olarak başkaca belge aranmaksızın kapatılır. Bunun için İBGS’nden gelen yazı ya da İBGS’nin firmaya hitaben yazısının ibrazı yeterlidir.
6- İhraç sayılan satış ve teslimlere ilişkin düzenlenip ithal hakkı içeren DİİB ihracat taahhütleri de İBGS’nce kapatılmakla birlikte kapatma safhasında Birlikler döviz karşılığı yapılan faaliyetler için DAB’ı aradıklarından Bankalarca bu belge kapsamında kullandırılan TL ve döviz kredilerinin de ihracat taahhüdü kapatılırken ayrıca DAB aranmasına gerek bulunmamaktadır. Bankaca İBGS’den gelen yazı ya da İBGS’ce firmaya gönderilen yazıya istinaden taahhüt kapatılır.
7- İhracat taahhüdü TCMB’ca kapatılacak olan VRHİB ile ilgili olarak değerlendirmeyi yapan TCMB şubesince DAB’ın firma nüshası ile fatura ve/veya hakediş belgeleri üzerine taahhüde sayıldığına ilişkin not konulur. Taahhüdün tamamen veya kısmen müeyyide uygulanarak kapatılacağı hususu istisnaları uygulayan Banka ve kuruluşlara bildirilir. Banka krediye ilişkin ihracat (kambiyo) taahhüdünü kapatırken DAB’ın nezdindeki Banka nüshasına da taahhüde sayıldığına ilişkin not koyar. DAB’ı düzenleyen banka krediyi kullandıran bankadan farklı ise banka nüshasına da gerekli kaydın konulması için DAB’ı düzenleyen bankalara TCMB Şubesince bildirim yapılır. DAB ve faturalar üzerine TCMB Şubesince taahhüde sayıldığına ilişkin kayıt konulacağından krediyi kullandıran banka şubesince firmadan DAB’ın firma ve taahhüt kapatma nüshası ile fatura ve/veya hakediş belgesi istenilmez.
8- Döviz kredisinin tahsil edilememesi halinde, söz konusu kredi Bankamız cari Döviz Satış kurundan TL olarak takibe alınacak ve gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
9- Peşin döviz veya ihracat akreditiflerinin peşin ödemeye imkan veren kısımları döviz alış tarihi ile ihraç tarihinin kredi vadesi içinde kalması kaydıyla DAB/GB firma nüshaları üzerine gerekli notlar yazılarak döviz kredilerinin taahhüdüne sayılabilir.
10- Belgesiz kredilerde kredinin vergi, resim, harç, istisnasından yararlanabileceği azami süre 18 ay olup, gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) 24 aydır.

Yorum yazın