Döviz Ve Prefinansman Kredilerine Ait Ortak Hükümler Nelerdir?

Döviz Ve Prefinansman Kredilerine Ait Ortak Hükümler Nelerdir?

Döviz ve prefinansman kredilerine ait ortak hükümler aşağıda belirtilmiştir.

1- Döviz ve prefinansman kredilerinin Bankamızca alınması ve ihracatçıya verilmesinde lehte ve aleyhte doğacak kur farkları ilgililere aittir. Döviz kredileri ile ilgili 32 Sayılı Karar hükümleri saklıdır.
2-Gelen ihracat bedelinin krediye mahsup edilmesi aşamasında ihracat bedelinin farklı döviz cinsinden gelmesi halinde TCMB’nin çapraz kurları esas alınmak suretiyle işlem yapılabilecektir.
3-Döviz ve prefinansman kredilerinin anapara, faiz ve masrafları, sağlanan başka bir döviz ve prefinansman kredisi ile mahsuben ödenemez.
4-İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle kapatılması gerekli kredilerin, faiz ve masraflarının da bu bedellerle kapatılması gerekmektedir. Kapatılması gereken döviz kredisi; faiz peşin kesilmiş ise kredi miktarı kadar, anaparaya ilave edilmek suretiyle hesaplanmışsa, anapara ve faiz toplamı kadar olacaktır.
5- Alıcı firmadan temin edilen prefinansman kredisi karşılığında yapılacak ihracatta, Gümrük Beyannamesi üzerine, ihracatın “Prefinansmanlı Ödeme” şekline göre yapıldığı; yurtdışındaki bir finans kurumundan sağlanan prefinansman kredileri ile, Türkiye’deki bankalardan sağlanan döviz kredileri kapsamında yapılacak ihracatta ise, akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekillerinden birisiyle yapıldığı kaydedilecektir.
6-Türkiye’de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan kredilerin, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyet bedellerinin mahsubu yoluyla kapatılması mümkündür.
7- Yurtdışından sağlanan döviz kredilerinin (uluslararası piyasalardan sağlanan prefinansman kredileri dahil) geri ödemelerinin ilgililere ait dövizlerin transferi suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.
8-Dış turizme dönük konaklama tesislerinin, turistik faaliyetlerinin finansmanı amacıyla açılan döviz ve prefinansman kredilerinin kapatılmasında; kredi süreci içinde “Turistik Hizmet” veya “Turistik” kaydıyla alışı yapılmış dövizlere ait Döviz Alım Belgeleri ve faturalar veya yerine geçecek belgelerin ibrazı yeterli olacaktır.
Turiste hizmet sunan konaklama tesislerinin yurtdışından ve Türkiye’deki bankalardan sağladıkları döviz kredilerinin kapatılmasında, yurtdışından bu hizmetler karşılığı olarak aracı acentaya gönderilen dövizler için acenta adına düzenlenen Döviz Alım Belgeleri kullanılabilir.
Ancak, bu Döviz Alım Belgelerinin üzerine, hizmetin döviz kredisi kullanan turistik tesis tarafından yapıldığına dair not konulması ve aracı acentanın muvafakatının aranması gerekmektedir. Döviz Alım Belgelerinin ve hizmet faturalarının (döviz veya aracı acenta adına Türk Lirası üzerinden düzenlenmiş) kredi süresi içindeki tarihleri taşıması hususuna dikkat edilecektir.
9- Sadece fındık kırma ve işleme tesisi bulunan firmalar fındık ihracatının finansmanı için kredi kullanabilecektir.
Fındık dışında herhangi bir malın ihracı amacıyla yurtdışından sağlanan prefinansman kredileri ile Türkiye’deki bankalarca Türk Lirası olarak kullandırılan döviz kredileri, fındık ihracında kullanılamaz.
Fındık ihracatı için gelen prefinansman tutarlarının alışı sırasında düzenlenen Döviz Alım Belgesine fındık bedeli olduğu mutlaka yazılacaktır.
Türkiye’deki bankalarca verilen döviz kredilerinin kullandırılmasında ise, kredi konusu dövizlerin alışı yapılmaksızın Türk Lirası karşılığı ilgililere ödendiğinden, söz konusu kredilerin fındık ihracatında kullanılacağı; ilgililerin beyanı ya da kredinin dayanağı olan satış mukavelesi, sipariş mektubu akreditif… vs. gibi belgelerle kanıtlanacaktır.
10- Yurtdışından alınan tüm döviz kredilerinin geri ödemelerinin, kredinin kullanımına aracılık eden bankalar dışındaki bankalar tarafından yapılması halinde, transferin yapıldığı gün aracılık eden bankaya gerekli bilgi verilecektir.
11- Takas ve bağlı muameleler kapsamında ihraç edilen mal ve/veya hizmete karşılık sadece ithalat yapılması halinde prefinansman ve döviz kredisi kullandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Yorum yazın