Döviz Kredisinin Kullandırımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Döviz Kredisinin Kullandırımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Anlaşmalı ülkelere yapılan ihracat bedellerinin tahsili mevzuat uyarınca mümkün görülmekle birlikte, ihracat bedeli dövizler TCMB’ce alındığından Bankamız döviz pozisyonuna bir giriş bulunmamaktadır. Bu nedenle; döviz kredilerinin, ihracat bedellerinin Bankamız döviz pozisyonuna girecek bağlantılar (Serbest Döviz) için kullandırılmasına özen gösterilecektir.

• Döviz Kredilerinin kapatılarak başka bir kredi türüne dönüştürülmesi ve ihracat taahhüdünün bu suretle ortadan kaldırılması mümkün değildir.

• Döviz kredileri döviz kredisi kullandırım yetkisi verilmiş şubelerimizce kredi açma yetki limitleri dahilinde re’sen kullandırılabilecek olup, otorize olarak onaylanmış döviz kredilerinin kullandırılması aşamasında şubelerimizce krediyi onaylayan birimden ayrıca yetki alınmasına gerek bulunmamaktadır.

• Borçlu Cari Hesap şeklinde açılmakta ve kullandırılmakta olan döviz kredileri, Borçlu Cari Hesap koşullarını içerir.

• Döviz kredilerinin açılmasında, kullandırılmasında ve kapatılmasında uygulanacak döviz kurları hususunda Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanlığı’ndan alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.

• Bir müşteriye birden fazla bağlantı için döviz kredisi verilmesi halinde, her bir kredi için ayrı bir dosya ve föy açılacaktır.

• Bankamızca kullandırılan döviz ve prefinansman kredilerinin anapara, faiz ve diğer masraflarının karşılığı olarak ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanacak dövizlerin zamanında yurda getirilmesi hususunda gerekli önlemler alınacak ve bu husus şubelerimizce izlenecektir.

• Verilen döviz kredisi, müşterinin krediyi kullandığı tarihte, Bankamız aktiflerine döviz olarak intikal ettirilecek ve muhasebe kayıtlarında döviz olarak takip edilecektir. Aktifte geçici bir hesaba alınan kredi, bu hesaptan kısım kısım da kullandırılabilecektir.

• Döviz kredileri; yurtdışına döviz transferi gerektiren işlemlerde kullanılmak üzere döviz olarak, ihracata yönelik diğer işlemlerde ise Türk Lirası olarak kullandırılacaktır.

• Onaylı döviz kredisi limiti bulunan ve onay koşullarında belirtilen teminatları alınmış firmalara döviz kredisi kullandırılmadan önce Mevzuatımızın II-Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen esaslar dahilinde Genel Ticari Kredi Sözleşmesi (OM/50.770/1998) düzenlenecektir.

• Şubelerimizce sözleşmenin tamamı üzerinden istisna edilen Damga Vergisi, sözleşme üzerine işlenecek ve Mevzuat Kitabımızın V-Dış Ticaretin Finansmanında TL İhracat Kredileri Bölümü ekinde yer alan örneğe uygun bir yazı ile firmanın bağlı olduğu vergi dairesine 30 gün içerisinde bildirimde bulunulacaktır.

• Kredi kısım kısım kullanılmış olsa da başlangıçta sözleşmenin tamamı üzerinden istisna uygulandığından kredinin aynı taahhüt içerisinde dilimler halinde kullanılması sırasında Damga Vergisi doğmayacağından istisna da söz konusu olmayacaktır.

• Taahhüt hesabı kapatıldıktan sonra yeni bir kredi açılması halinde bu kredi için yeni bir sözleşme yapılabileceği gibi mevcut Genel Ticari Kredi Sözleşmesi’nin de kullanılması mümkündür.

• Genel Ticari Kredi Sözleşmesi’ne dayanılarak yeni bir ihracat taahhüdü içeren kredi kullanılmaya başlandığı tarihte yeni kullanılan kredi sözleşme üzerine işlenerek yeni bir sözleşme düzenlenmiş gibi Damga Vergisi istisnası uygulanarak ilgili vergi dairesine bildirim yapılacaktır.

• Dolayısıyla, aynı sözleşme kapsamında kullanılacak kredilere ilişkin istisnanın tahsil veya terkini o kredi ile ilgili taahhüdün gerçekleşip gerçekleşmediğine göre yapılacaktır.

• İhracat konusu malın imalatçı ve ihracatçısının farklı firmalar olması halinde, kredi talebinde bulunan firma lehine, aracı ihracatçı firmadan Mevzuat Kitabımızın V-Dış Ticaretin Finansmanında TL İhracat Kredileri Bölümü ekinde yer alan TL İhracat/Döviz Kredisi Muvafakatnamesi/Temliknamesi alınacaktır.

Yorum yazın