Diğer Bankalar Lehine Veya Diğer Bankalarca Lehimize Verilecek Teminat Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Diğer Bankalar Lehine Veya Diğer Bankalarca Lehimize Verilecek Teminat Mektuplarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
T.Halk Bankası A.Ş., T.Vakıflar Bankası T.A.O. ve diğer Bankalar Genel Müdürlükleri ile bağlı bölge ve şube müdürlüklerinin (kredi sağlamak amacıyla veya üçüncü kişi ve kurumlara hitaben herhangi bir borcun vadesinde ödenmesi ile ilgili teminat mektubu talepleri ayrık) resmi dairelere (Menkul Kıymetler ve Altın Borsaları dahil), mahkeme ve icra dairelerine hitaben gereksinim duydukları teminat ve kefalet mektupları, karşılıklılık esasları çerçevesinde lehlerine tespit edilen krediler dahilinde Bankamızca karşılanacaktır.

T.Vakıflar Bankası T.A.O. lehine karşılıklılık esaslarına göre teminat mektubu verilmesi durumunda, limitlerin karşılıklı olarak eşdeğer olması halinde komisyon alınmayacak ve bu bankaya Bankamızca da komisyon ödenmeyecektir. Limitleri aşan teminat mektuplarından devrevi %0 2.5 (Bindeikibuçuk) yıllık % 1 (yüzdebir) oranında komisyon alınacak, bu bankanın da Bankamız lehine düzenleyeceği teminat mektuplarından komisyon talep etmesi halinde aynı oranlardan fazla olmamak kaydıyla komisyon ödenecektir.

Bankamızca 05.07.2001 tarihinden önce T.Halk Bankası A.Ş. lehine verilen ve adı geçen Bankadan alınan mektupların (05.07.2001 tarihine kadar alınan ve verilen komisyon tutarlarının iade edilmemesi kaydıyla) iadesine kadar herhangi bir komisyon talep edilmeyecektir.

05.07.2001 tarihinden itibaren Bankamız ve T.Halk Bankası A.Ş. arasında düzenlenecek teminat mektuplarına ise, her 3 aylık devre için %001(Onbindebir) yıllık %004 (Onbindedört) komisyon uygulanacaktır.

Türkiye’de yerleşik Özel Bankalar lehine karşılıklılık esaslarına göre teminat mektubu verilmesi durumunda yine limitlerin karşılıklı olarak eşdeğer olması halinde komisyon alınmayacak ve bu bankalara Bankamızca da komisyon ödenmeyecektir. Limitleri aşan teminat mektuplarından devrevi %0 5 (Bindebeş), yıllık % 2 (yüzdeiki) oranında komisyon alınacak, bu bankaların da Bankamız lehine düzenleyecekleri teminat mektuplarından komisyon talep etmeleri halinde aynı oranlardan fazla olmamak kaydıyla komisyon ödenecektir.

Adı geçen Kamu ve Özel Bankaların teminat ve kefalet mektubu talepleri, vadesi, miktarı, muhatabı ve hangi tarihe kadar verilmesi gerektiği hususları belirtilmek suretiyle faksla Genel Müdürlüğümüze (Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı) intikal ettirilecek ve alınacak talimata göre işlem yapılacak, Genel Müdürlüğümüzden (Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı) talimat alınmadan hiçbir surette teminat mektubu düzenlenmeyecektir.

Kamu Bankaları ve Türkiye’de yerleşik Özel Bankalar lehine verilen ve bu bankalardan Bankamızca alınan teminat mektuplarının limitlerinin Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’nca takip edilebilmesi amacıyla, teminat mektubunu düzenleyen veya alan şubelerimiz tarafından teminat mektubunun alındığı veya verildiği ayı takip eden ayın en geç onuncu gününe kadar ay sonu bakiyeleri, ekli (Ek: 13-14) cetvele uygun bir şekilde her banka için ayrı ayrı ve toplam olarak Genel Müdürlüğümüze (Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’na) bildirilecektir.

Yorum yazın