Denetim Teknikleri

Denetim Teknikleri
“Denetim kanıtlarını elde etmede kullanılan çeşitli yöntemlerdir. Bu teknikler şunlardır:
Fiziki inceleme tekniği: Bu teknik fiziki olarak bulunan varlıklara uygulanabilmektedir. Tekniğin amacı işletme bilançosunda varolduğu iddia edilen varlığın gerçekten bulunup bulunmadığını anlamaktır. Öncelikle fiziki olarak incelenecek varlık belirlenir, sayımı yapılır. İkinci aşamada sayılan varlığın kalitesine, saflığına ve dolayısıyla sahte olup olmadığına bakılır.
Doğrulama tekniği : İşletme dışındaki bağımsız kaynaklardan işletme ile ilgili konularda bilgi alma yöntemidir. Bu teknik yardımıyla, sınıflandırma vs mekanik doğruluk dışında bütün işletme iddiaları ile ilgili kanıtlar toplanabilmektedir.
Belgelerin incelenmesi tekniği: Muhasebede yapılmış bir kaydın doğru olup olmadığını anlamak amacıyla kaydın dayanağı olan belgelerin İncelenmesi tekniğidir. Bu belgeler faturalar, çekler, senetler, makbuzlar, anlaşmalar, sigorta poliçeleri gibi belgelerdir.
Kayıt sürecinin incelenmesi tekniği: İşletme dosyalarındaki belgelerin örnekleme yoluyla seçilerek kayıtların başlangıcından sonuna kadar izlenmesi tekniğidir. Burada amaç kayıtların doğru olup olmadığını, uygun sırayı izleyip izlemediğini, tam olup olmadığını saptamaktır.
Yeniden hesaplama tekniği: İşletmenin muhasebe sisteminde yer alan hesaplamaların denetçi tarafından tekrar yapılması işlemidir. Muhasebe işlemlerinin büyük çoğunluğu aritmetik işlemlerine dayandığından hata ve yolsuzluk olasılığı yüksektir. Bu yüzden denetçi örnekleme yoluyla seçtiği bazı işlemleri tekrar hesaplama yoluna gider.”
“Gözlem tekniği: İşletmede bir işlemin yapılırken veya tamamlanması aşamasında denetçi tarafından bizzat incelenmesi tekniğidir. Bu teknik sayesinde denetçi faaliyetlerin olması gerektiği biçimde yürütülüp yürütülmediğini anında gözleyerek kanıt toplayabilir.
Derinlemesine araştırma tekniği: Muhasebe ortamında, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine aykırı kayıtlar, olağandan büyük,veya küçük tutarlı bakiyeler, anormal dalgalanmalar gösteren hesaplar bulunabilir. Deneyimli denetçiler bu gibi durumları derinlemesine inceleyerek olabilecek hata ve yolsuzlukları ortaya çıkartabilirler. Örneğin, kasa hesabının olağandan fazla bakiye vermesi, önemli aktif hesapların alacak bakiyesi vermesi, önemli pasif hesapların borç bakiyesi vermesi, önemsiz tali hesaplarda sürekli yüksek tutarlar bulunması gibi.
Soruşturma tekniği: Denetçinin bazı konularda işletme çalışanlarının sözlü veya yazılı olarak bilgisine başvurabilir. Bu teknik,dikkatli kullanıldığında yararlı sonuçlar verir. Güvenilirlik açısından yazılı yanıt alma yoluna gidilmeli, soruların içeriğe ve kimlere sorulacağına dikkat edilmelidir.
İlgili hesaplar arasında ilişki kurma tekniği: Çift taraflı kayıt tutma tekniğinin özelliği gereği en azından iki hesabın birbiriyle ilişkili olması gerekir. Denetçi incelemelerinde bu ilişkilerden yararlanabilir. Örneğin, banka kredilerindeki hareketlerden yola çıkarak faiz giderlerinin düzeyi incelenir ve doğrulukları test edilir.
Analitik inceleme tekniği: Denetçinin çeşitli mali, istatistiki ve matematik teknikleri kullanarak, işletme iddialarının doğru olup olmadığına karar vermesine aracılık etmektedir.”

Yorum yazın