Borçlu Cari Hesap Kredisi Nedir?

Borçlu Cari Hesap Kredisi Nedir?

Borçlu Cari Hesap Kredisi; Türk Ticaret Kanunu’nun 87-99. Maddelerinde yer alan hükümlere göre, kredi müşterisine, belirlenen bir limit dahilinde istediği zaman para çekme yetkisi veren, yılda bir kez sıfırlanması zorunluluğu bulunan ve sadece borç kalanı verebilen nakdi bir kredidir.

Bu kredi; kredi lehdarının imzası karşılığında kullandırılabileceği gibi kredi lehdarından başka şahıs ya da şahısların kefalet imzaları ve/veya maddi teminat karşılığında da kullandırılabilecektir. Ancak açık kredi şeklinde Bölge Başkanlıkları ve Şubelerin yetkisinde kredi onay ve kullandırımı mümkün bulunmamaktadır.

Mevzuatımız esasları doğrultusunda kredi tespit edildikten sonra, kredi kullandırımından önce firma ile Genel Ticari Kredi Sözleşmesi düzenlenecek ve gerekli güvenceler mevzuat ve kredi onay koşulları doğrultusunda eksiksiz tesis edilecektir.

Borçlu Cari Hesap Kredileri teminat durumuna göre “116119-Kısa Vadeli Açık Diğer Krediler-Diğer” ve “1181109-Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler-Diğer Müşteriler-Özel-Borçlu Cari Hesap Kredileri-Diğer” hesaplarında izlenecektir.
Borçlu Cari Hesap Kredisinde Faiz, Haberleşme Giderleri Karşılığı, Yasal Kesintiler ile Diğer Masrafların Tahsili Nasıl Yapılır?

Bu kredilere üçer aylık (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) devreler sonunda, vadesinde ve/veya hesabın kapatılışında, cari oranlar üzerinden Faiz, BSMV ve KKDF tahakkuk ettirilecektir.
Ancak, üç aylık süresi dolmayan kredilere ilişkin faizlerin kredi müşterisinden tahsilinin mümkün olması halinde, müteakip üç aylık dönem sonu beklenilmeksizin kredinin kullandırımını takip eden ilk faiz tahakkuk dönemi sonunda tahakkuk ve tahsilat yapılabilir.

BSMV; Bankamız gelirlerine kaydedilen, faiz, komisyon ve haberleşme giderleri karşılığı üzerinden cari oranda hesaplanacak ve süresi içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

KKDF ise; alınan faiz miktarı üzerinden cari oranda hesaplanacak ve süresi içerisinde ilgili Fon hesabına yatırılacaktır.

Yorum yazın