Bankamızca Kredilere Uygulanan Marj Oranları Nedir?

Bankamızca Kredilere Uygulanan Marj Oranları Nedir?

1-) Kredilere, teminat türlerine göre aşağıdaki asgari oranlarda marj (kullandırılacak kredinin %…. fazlası) uygulanacaktır.(TL teminatlarda)

Güvencenin Nakdi Gayrinakdi
Türü Kredilerde Kredilerde

Şahsi Teminat(Kefalet) %15 %5
KambiyoSenetleri %15 –
Nakit, Mevduat, DTH Karşılığı % 5 –
Gayrimenkul İpoteği -Gemi İpoteği %100 %25
Repo, Hazine Bonoları, Hazine
Kefaletine Haiz Bonolar ve
Gel.Ort.Rehni(Reel Değ.) %25 –
Eurobond Rehni Karşılığı(Reel Değ.) %50 %30
Bankamız Yatırım Fonları Karşılığı
A Tipi %50 %10
B Tipi %15 %10

2-) Alınacak güvencelere göre azami olarak aşağıda belirtilen oranda kredi kullandırılabilecektir. (TL teminatlarda)

Emtia Rehni %50’si kadar %75’i kadar
(ürün değerinin)

Emtia Vesaiki Rehni %50’si kadar %75’i kadar
(vesaik tutarının)

Alacak-İstihkak Temliki %50’si kadar %75’i kadar
Ticari İşletme Rehni %50’si kadar %75’i kadar
Taşıt Rehni (kasko bedeli) %80’i kada %80’i kadar

Altın Rehni
(Ekspertiz Değerinin)
—————-
Basımlı Tedavül Altınlarda %70’i kadar %85’i kadar
Basımlı Süs Altınlarında %70’i kadar %85’i kadar
Külçe Altın ve Altın Süs
Eşyalarında %65’i kadar %80’i kadar

Marj oranlarının likit değerlerle (Mevduat, Nakit, DTH, Hazine Bonosu v.b.) tamamlanması halinde yukarıdaki marjların kredi tutarı üzerinden birebir (kredi tutarı kadar) uygulanması Şube idarecilerinin yetkisindedir.

Örnek: 100 Milyar TL.lık kredinin güvencesine 100 Milyar TL.lık kefalet, 15 Milyar TL.lık mevduat alınması gibi.

YP Krediler için alınacak tüm güvenceler YP cinsinden olacaktır. Güvencelerin YP ekspertiz değerlerinin tespitinde, ekspertiz raporunun düzenlendiği tarihteki Bankamız Döviz Alış kuru dikkate alınacaktır.

YP cinsinden kullandırılacak kredinin %10 fazlası üzerinden güvence alınacak olmakla birlikte, güvence tutarının anapara, faiz ve komisyon tutarları toplamına kadar indirilmesine Bölge Başkanlıkları ile Kurumsal Şubelerimiz yetkili kılınmıştır.
Ancak, 3 aydan daha kısa vadeli (üç ay dahil) YP Kredi kullandırılması halinde, TL olarak güvence alınabilecek ve uygulanacak marj oranı kredi tutarının %100 fazlası kadar olacaktır.

Yukarıda yer alan oranlar genel amaçlı olarak belirtilmiş olup, kredi türü, işlemin ve teminatın özelliği göz önünde bulundurularak kredi onay koşullarında veya Bankamız talimatlarında bu marj oranlarından daha farklı bir oran ve şekilde teminat alınması öngörülmüş ise, güvencelerin buna göre tesis edilmesi sağlanacaktır. KİK kapsamında kredi açılması durumunda KİK süreç yönetmeliğinde belirtilen marj oranları uygulanacaktır.

Belirtilen teminat türlerinin dışında herhangi bir teminatın alınmasına ve marj oranlarında indirim yapılmasına ilişkin talepler kredi teklifi ile birlikte ilgili Krediler Daire Başkanlığı’nca değerlendirmeye alınabilecektir.

Yorum yazın