Bankamızca Alınacak İpotek Miktarı, Derece ve Sırası Nedir?

Bankamızca Alınacak İpotek Miktarı, Derece ve Sırası Nedir?

İpotekler Şube ismi belirtilmeksizin “T.C. Ziraat Bankası A.Ş.” adına alınmalıdır. Sadece ipotek karşılığı açılacak kredilerde, teminat alınacak taşınmaz malın ekspertiz değerinin kredinin en az %25 fazlası tutarında olması gerekmektedir. Krediyi %25 fazlasıyla karşılayacak tutarda ekspertiz değeri olan taşınmaz mal üzerine, 19. Güvencelere Uygulanacak Marj Oranları maddesinde belirtilen esaslar dahilinde ipotek tesis edilecektir.

Diğer yandan birden fazla taşınmaz mal teminat alındığı takdirde, taşınmaz malların tamamı aynı kişiye veya müştereken ve müteselsilen borçlu olan kimselere ait ise, taşınmaz malların her biri üzerine açılan kredi tutarının nakdi kredilerde en az %100, gayrinakdi kredilerde %25 fazlası tutarında müştereken ipotek tesis edilecektir.

Bankamız lehine tesis edilecek ipoteğin doğmuş ve doğacak tüm asalet ve kefalet risklerini teminen 1. derece 1. sırada alınması esas olup, 1. derece 1. sırada ipotek alınamaması halinde net ekspertiz değeri (ekspertiz değeri üzerinden 3. kişiler lehine konulmuş takyidat, ipotek vs. düşülerek bulunacak tutar) kullandırılacak nakdi ve/veya gayrinakdi kredi riskinin %25 fazlası olan taşınmaz üzerine riskin %100 fazlası ile serbest dereceden yararlanmak kaydıyla, izleyen derece ve sırada ipotek tesis edilebilecektir.

Aynı şekilde, taşınmaz mal üzerinde önceden tesis edilmiş ipoteklerin tamamı Bankamıza ait ise, serbest dereceden yararlanmak kaydıyla ilk boş derece ve sırada ipotek alınabilecek, ancak taşınmaz malın net ekspertiz değeri açılacak kredinin %25 fazlasını karşılamıyorsa başka taşınmazların ilave teminat alınması yoluna gidilecektir.

YP üzerinden veya YP ölçüsü ile verilen kredinin teminatına alınacak ipotekler krediye konu döviz cinsi üzerinden tesis edilecektir.

İpotek alınan gayrimenkulun 3. şahsa ait olması durumunda gayrimenkul malikinin de Genel Ticari Kredi Sözleşmesine müşterek müteselsil borçlu müteselsil kefil sıfatıyla kefalet imzaları alınmasına çalışılacaktır.

Örnek 1- 100 milyar lira nakdi kredi açılan bir müşteriden ekspertiz değeri 125 milyar lira olan bir taşınmaz 1. derece ve 1. sırada 200 milyar lira üzerinden ipotek alınmışsa, işlem ipotekli kabul edilecektir.

Örnek 2- 200 milyar lira nakdi kredi açılan bir müşteriden ekspertiz değeri 400 milyar lira olan ve üzerinde daha önce birinci derecede 100 milyar liralık ipotek bulunan bir taşınmaz mal ipotek alındığında, üzerine serbest dereceden yararlanmak kaydıyla ilk boş derece ve sırada 400 milyar liralık ipotek tesis edildiği takdirde işlem ipotekli sayılacaktır.

Örnek 3- Aynı malike veya müştereken, müteselsilen borçlu olan kimselere ait ve ekspertiz değerleri sırasıyla 50, 75 ve 125 milyar lira olan üç adet taşınmaz mal 200 milyar liralık nakdi kredinin teminatı olarak alındığı takdirde, her bir taşınmaz mal üzerine Ortak Konu ve Hükümler bölümünde belirtilen oranda (Nakdi kredilerde 400 milyar TL, Gayrinakdi kredilerde 250 milyar TL) kollektif ipotek tesis edilecek, taşınmaz mallar aynı malike veya müştereken, müteselsilen borçlu olan kimselere ait değilse her bir taşınmaz üzerine Ortak Konu ve Hükümler bölümünde belirtilen marjlar kadar ekspertiz değeri ile orantılı ipotek tesis edilecektir.
(ÖRNEK: Nakdi kredilerde; 1. gayrimenkul için 80 milyar liralık, 2. gayrimenkul için 120 milyar liralık, 3. gayrimenkul için 200 milyar liralık ipotek alınacaktır.
Gayrinakdi kredilerde; 1. gayrimenkul için 50 milyar liralık, 2. gayrimenkul için 75 milyar liralık, 3. gayrimenkul için 125 milyar liralık ipotek alınacaktır.)
Ancak, sözleşmeye konacak bir hükümle, satış kabiliyeti yüksek ve daha iyi prim yapacak taşınmaz mallar üzerine daha fazla oranda ipotek tesisi mümkün olup, her halükarda taşınmaz mallar üzerine tesis edilecek toplam ipotek tutarı, açılan nakdi kredinin iki katından (örneğimizde 400 milyar liradan) az olmayacaktır.
Örnek 4- 100 milyar lira nakdi kredi açılan bir müşteriden ekspertiz değeri 100 milyar lira olan bir taşınmaz mal teminat alındığı takdirde, taşınmaz mal üzerine 200 milyar liralık ipotek tesis edilecek ancak, ekspertiz değeri en az 25 milyar lira olan ilave teminat alınacaktır.

Yorum yazın