BANKALARDA DENETİM RAPOR TÜRLERİ

BANKALARDA DENETİM RAPOR TÜRLERİ
“Hangi şekilde olursa olsun raporlar denetçinin finansa! tablolar hakkında vardığı görüşü açıklamaya yarar. Denetçi vardığı görüşü dört değişik biçimde bildirir. Bunlar;
– Olumlu görüş bildirme
– Şartlı görüş bildirme
– Olumsuz görüş bildirme
– Görüş bildirmekten kaçınmadır.
Olumlu görüş bildirme: Denetim raporu, finansa! tabloların gene! kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlandığını ve gerçekleri yansıttığını ifade eder.
Şartlı görüş bildirme: Şartlı görüş bildiren denetim raporu ,finansa! tablolardaki bir kalemi ayrıntılı açıklayarak, denetçinin olumlu görüşünden bu kalemi ayırır. Finansa! tabloların, bazı istisnaların saklı tutulması kaydıyla bir bütün olarak doğru sunulduğunu ifade eden görüşe şartlı görüş denir.
Olumsuz görüş bildirme: Bir bütün olarak finansal tabloların; finansal durumu, faaliyet sonuçlarını ve finansa! durumdaki değişmeleri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda, açık ve dürüst olarak yansıtmaması durumunda olumsuz denetim görüşü verilir.
Olumsuz görüş bildiren denetçi raporuna koyacağı ayrı bir açıklama bölümünde olumsuz görüş bildirme nedenini ve bunların fınansal tablolar üzerindeki etkisini açıklar.
Görüş bildirmekten kaçınma; Denetçi, finansal tabloların bütünü hakkında bir görüş oluşturmak için kapsam sınırlaması nedeniyle yeterli ve geçerli kanıt elde edemediği zaman görüş bildirmekten kaçınır.
Denetçi bu durumun nedenlerini ayrı bir paragrafta açıklamalı ve yaptığı denetimin kapsamının görüş bildirmek için yeterli olmadığını belirtmelidir.
21 Mart 1997 tarih ve 22940 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarda Bağımsız Denetim yapacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar hakkında Yönetmelik” ile bankaların bir örneği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na verilecek olan denetim raporları örnekleri yönetmelik ekinde şu şekilde yer almaktadır.
Rapor Örneği ( Olumlu)
………………. Bankası A.Ş. ‘nin 31.12.19.. tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu (1.1.19..-31.12.19.. dönemine ait kar ve zarar tablosu) 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 54. Maddesi hükümlerine göre incelenmiş …………………………………………… ve anılan Kanun’un 51. Maddesi hükmüne dayanılarak belirlenen tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kar zarar cetveli ve dipnotları ile bunların uygulanmasına ilişkin izahname ile muhasebe ve değerleme esaslarına, ayni Kanun’un 52. Maddesinin 1. Fıkrası hükmüne ve banka kayıtlarına uygun bulunmuştur.
Rapor Örneği ( Şartlı)
……………… Bankası A.Ş.’nin 31.12.19.. tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu (1.1.19..-31.12.19.. dönemine ait Kar ve zarar tablosu) 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 54. Maddesi hükümlerine göre incelenmiş;…………………………………………….
…………………hususları dışındaki uygulamalar anılan Kanun’ un 51. Maddesi hükmüne dayanılarak belirlenen tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kar ve zarar cetveli ile dipnotları ile bunların uygulanmasına ilişkin izahname ile muhasebe ve değerleme esaslarına ve aynı Kanun’un 52. Maddesinin 1. Fıkrası hükmüne ve banka kayıtlarına uygun bulunmuştur.
Rapor Örneği ( Olumsuz )
…………….. Bankası A.Ş.’nin 31.12.219.. tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu (1.1.19..-31.12.19.. dönemine ait kar ve zarar tablosu) *(banka kayıtlarına uygun olmakla birlikte banka kayıtları) 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 54. Maddesi hükümlerine göre incelenmiş ve anılan Kanun’un 51. Maddesi hükmüne dayanılarak belirlenen tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kar ve zarar cetveli ile dipnotları ile bunların uygulanmasına ilişkin izahname ile muhasebe değerleme esaslarına ve aynı Kanun’un 52. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne *(ve banka kayıtlarına) uygun bulunmamıştır.
Rapor Örneği ( Görüş belirtmeme )
………………Bankası A.Ş.’nin 31.12.19.. tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu (1.1.19..-31.12.19.. dönemine ait kar ve zarar tablosu) 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 54. Maddesi hükümlerine göre incelenmiş ve üzerinde görüş oluşturulamamıştır.”

Yorum yazın