Banka Kontrgarantisi Karşılığı Kredi Nedir?

Banka Kontrgarantisi Karşılığı Kredi Nedir?

Banka Kontrgarantisi Karşılığı Kredi; Güvenceye muteber bir bankanın teminat mektubu alınmak suretiyle BCH şeklinde kullandırılan bir kredi türüdür.

Banka Kontrgarantisi Karşılığı Kredi Kullandırımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
Yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik firmalara yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bankaların kontrgarantisi karşılığı kullandırılacak nakdi kredilerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı şubelerimizce öncelikle Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan talep edilen kredi ve kredi vadesi için kontrgarantisi alınacak bankanın limit yeterliliği konusunda uygunluk alınacak,
Bankamıza hitaben teminat mektubunu düzenleyen bankanın yurt içinde yerleşik bir banka olması halinde kredi kullandırılmadan önce teminat mektubunu düzenleyen Bankanın Genel Müdürlüğü’ne mektubun geçerliliği mutlaka teyit ettirilip, imza sirküleri de temin edilerek firma dosyasında muhafaza edilerek ticari kredi plasmanları dahilinde kredi kullandırılacaktır. Garantisi kabul edilecek bankanın yurtdışında yerleşik bir banka olması halinde kabul edilecek garanti mektubunun şifreli SWİFT, teleks, telefaks şeklinde gönderilmiş olması gerekmektedir.
Krediye Alınacak Güvence Tutarı Nedir?

Güvenceye, belirli bir vadeye bağlı olarak açılan nakdi kredilerde kredinin vade sonunda ulaşacağı (Anapara, Faiz, KKDF, BSMV vb.) miktarı, BCH şeklinde kullandırılan kredilerde ise, ilk 3 aylık dönem sonunda ulaşacağı (Anapara, Faiz, KKDF, BSMV vb.) miktarı karşılayacak tutarda Banka teminat mektubu alınacaktır.

Banka Kontrgarantisi karşılığı açılacak kredilerde garanti metni Bölge Başkanlıkları/ Şubelerde bulunan kadrolu Avukatlarca değerlendirilecek, kadrolu Avukat bulunmaması veya Avukatlarca metinle ilgili tereddüte düşülmesi halinde tereddüt edilen hususlar açıklanarak mektup metnine ilişkin olarak ilgili Krediler Daire Başkanlığı’ndan, güvence olarak alınan teminat mektubunun yabancı dilde olması halinde Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanlığı’ndan onay alınacaktır.

Dış ticaret işlemleriyle bağlantılı olan akreditifli ve/veya vesaik mukabili işlemlerden kaynaklanan akreditif, poliçe, bono gibi parasal değerler içeren kıymetlerin iskonto/iştira işlemleri; işlemi teklif eden Bankanın, Bankamızca tesis edilmiş olan kredi limitinin yeterliliği ve kredi vadesinin uygunluğu konusunda Muhabir ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan onay alınmak suretiyle,

• Tutarı 2 Milyon USD’na kadar (2 Milyon USD dahil) olan işlemler yurtdışı şubelerimizce re’sen gerçekleştirilecektir.
• Tutarı 2 Milyon USD’nı aşan talepler, “Banka Kontrgarantisi Karşılığı Kredi Bilgi Formu” düzenlenerek Kurumsal ve Ticari Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecek ve talep kredi tahsis yetkisine göre anılan Daire Başkanlığı’nca sonuçlandırılacaktır.

Firma ile Genel Ticari Kredi Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle kredi kullandırılabilecektir. Banka kontrgarantisi karşılığı krediler “118119- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel- Diğer” hesabının yanı sıra,

——————————————————– / ——————————————————-
9821083- Emanet ve Rehinli Kıymetler- Teminat Mektupları (B)

984- Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar (A)
——————————————————– / ——————————————————-
kaydedilmek suretiyle, bu hesaplarda da izlenecektir. Alınacak kontrgarantinin YP cinsinden olması durumunda 983 ve 985 nolu hesaplar kullanılacaktır. Kredi riskinin asli hesaplardan tasfiyesi halinde, ters bir mahsupla nazım hesaptan da düşüşü sağlanacaktır.

Sınırlamalara tabi olmayan bu kredi asli hesabından başka;
——————————————————/——————————————————–
992- Sınırlamalara Tabi Olmayan Kredilerden Alacaklar Hesabı (B)

994- Sınırlamalara Tabi Olmayan Kredilerden Borçlar Hesabı (A)
——————————————————–/——————————————————-
kaydedilmek suretiyle bu hesaplarda da izlenecektir. Kredi riskinin asli hesaplardan tasfiyesi halinde, ters bir mahsupla nazım hesaptan da düşüşü sağlanacaktır.

Yorum yazın