Amacına Göre Ciro Şekilleri Nelerdir?

Amacına Göre Ciro Şekilleri Nelerdir?
Yukarıdaki ayrımın dışında ciro amacına göre aşağıdaki çeşitlere ayrılmaktadır.

a) Devir (Temlik) Cirosu:
Keşideci, poliçeye “Emre yazılı değildir” ibaresini veya aynı anlama gelen bir kaydı koymuşsa; poliçe ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir. Bu devir, alacağın devredilmesi sonucunu doğurur.

Temlik cirosu, tam veya beyaz ciro şeklinde yazılabilir. Temlik cirosuyla devralınan bir senet, tahsil ve rehin cirosuyla başkasına devredilebilir.

Bankamıza yapılacak temlik cirosu; “T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne ödeyiniz. Bedeli alınmıştır/temlik edilmiştir.” ibaresi ile ciro tarihini, ciro edenin ad ve soyadını, imzasını ve varsa ticaret unvanı ile adresini içermelidir.

b) Rehin (Teminat) Cirosu:
Ciro, “Bedeli teminattır”, “Bedeli rehindir” ibarelerini yahut bunları ifade eden herhangi bir kaydı taşırsa, senet rehin cirosuyla ciro edilmiş demektir. Hamil poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir. Rehin cirosuyla edinilen bir poliçe ancak tahsil cirosuyla ciro edilebilir.

Bankamıza yapılacak rehin cirosu; “T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ne ödeyiniz. Bedeli ………/rehindir.” ibaresi ile ciro tarihini, ciro edenin ad ve soyadını, imzasını ve varsa ticaret unvanı ile adresini içermelidir.

c) Tahsil Cirosu:
Ciro, “Bedeli tahsil içindir”, “Kabz içindir” veya “Vekaleten” ibaresini ya da sadece tevkili (vekil etmeyi) ifade eden diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir. Fakat o poliçeyi sadece tahsil cirosu şeklinde tekrar ciro edebilir.

d) Vadeden Sonraki Ciro
Vadeden sonra yapılan ciro, vadeden önce yapılan cironun hükümlerini doğurur. Şu kadar ki, ödenmeme protestosundan yahut protesto süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, alacağın temliki hükümlerini doğurur.

Tarihsiz bir ciro, aksi sabit oluncaya kadar protestonun düzenlenmesi için belirli olan sürenin geçmesinden önce yapılmış sayılır

Yorum yazın