Alacağın-İstihkakın Temliki Karşılığı Kredi Nedir?

Alacağın-İstihkakın Temliki Karşılığı Kredi Nedir?

Devlet Daireleri, Kurum, kuruluş veya diğer teşekküllere mal teslim eden, inşaat veya iş yapan müteahhitlerin doğmuş alacak – istihkaklarının Bankamıza temlik edilmesi karşılığında BCH şeklinde kullandırılan kredilerdir.
Alacağın-İstihkakın Temliki İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Alacak rehni ancak yazılı bir şekilde yapıldığı takdirde geçerlidir. Rehnedilen alacak için senet varsa bu senedin alacaklıya teslimi şarttır.

Bu tür kredi kullandırımlarında söz konusu alacağın;

• Doğmuş (tahakkuk etmiş) ve ödenmesinin yalnızca gerekli formalitenin tamamlanmasına bağlı olması,

• Ödenmesinin, müteahhit yönünden herhangi bir işlemin yapılması ile sınırlandırılmamış olması,

• Nitelik yönünden son istihkak olmaması,

• Bu alacağın temlikinin men edilmemiş olması,

• Aynı alacağa ilişkin başkaca öncelikli temliklerin olmaması ve temlik bedeli üzerinde (rehin, haciz, hapis hakkı v.b. gibi) sınırlayıcı, kısıtlayıcı haller bulunmaması, gerekmektedir.

Temlik İşlemi; müşteriden alacağın asli ve fer’i bütün hakları ile Bankamıza kayıtsız, şartsız ve geri dönülemez şekilde devir ve temlik edildiğini ve Bankamızın bunu tahsil ve kovuşturmaya vekil olduğunu gösteren noterden onaylı bir temlik senedi ile gerçekleştirilmektedir.

Kredi vadesi 6 ayı geçmeyecek ve vade tespitinde teminat alınacak alacağın vadesi göz önünde bulundurulacaktır. Güvenceye Ortak Konu ve Hükümler Bölümünde belirtilen esaslar dahilinde yukarıda belirtilen alacak-istihkak temliki sağlanacaktır.

İstihkak – Alacağın Temliki Karşılığı Krediler; “118119- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler- Diğer Müşteriler- Özel- Diğer” hesabında izlenecektir.

İstihkak – Alacağın Temliki Karşılığı Krediler, faiz ve yasal kesintilerin tahakkuk ve tahsili ile diğer hususlarda BCH kredisi hükümlerine tabidir. Ancak, kredinin teminatını oluşturan temlikname, üzerinde yazılı tutar üzerinden,

——————————————————– / ——————————————————-
9821089- Rehinli Kıymetler-Diğer Hesabı (B)

984- Emanet ve Rehinli Kıymet Verenler/Bırakanlar Hesabı (A)

——————————————————– / ——————————————————-

şeklinde muhasebeleştirilecektir. Temlik edilen alacak tahsil edilerek kredi hesabına intikal ettirildikten sonra yukarıdaki kayıt ters kayıtla iptal edilecektir.

Yorum yazın