Dilin Oluşumu

Dilin Oluşumu

Tüm dillerin ortak bir kökenden türemiş olabilecekleri düşünülebilir. Ancak bu çok uzak bir olasılıktır. Buna karşılık dillerin çok kaynaklı oldukları, yani farklı çağlarda ve değişik yörelerde ortaya çıktıkları üzerinde genellikle birleşilmektedir. İnsanların ilk kez ne zaman aralarında sözlü iletişim kurdukları kesin olarak bilinmemekle birlikte, Erken Taş Devri insanının gerek zihinsel, gerekse fizyolojik gelişiminin konuşmaya elverişli olduğu belirlenmiştir.
Geç Taş Devri insanının işbölümü yaparak ortaklaşa giriştiği büyük çaplı avlanmalar da konuşma olmaksızın başarılamazdı.
Dillerin evrimleşmelerini belirleyen temel eğilimler de henüz kesin olarak saptanabilmiş değildir. örneğin yapısal özellikleri açısından, Sümer ve Eski Mısır dilleri ile günümüzde konuşulan birçok dilin yapısı arasında büyük farklılıkların görülmemesi ilginçtir. İlkel toplulukların dillerinde saptanabilmiş tek kesin farklılık, büyük sayıları simgeleyen sözcüklerin bulunmaması ve özgül nesneleri adlandıran çok sayıda sözcüğe karşılık genel ve soyut kavramları karşılayan sözcüklerin çok az olmasıdır, örneğin, bu dillerde “meşe ağacı”, “kayın ağacı” gibi yüzlerce ağaç adı bulunmakla birlikte, niteliksiz soyut “ağaç” sözcüğünün karşılığı yoktur. Bunun nedeni ilkel anlakta (zekâ) soyutlama yeteneğinin bulunmaması ve insanların her şeyi ayrı ayrı tanımlayıcı sözcükler kullanmak zorunda olmalarıdır.
Tarihöncesi insanın dil gelişimini ortaya çıkaracak bir kuram, ancak uzun bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya konabilecektir. Yine de, diller tarihinin en eski çağları, daha uzun bir süre bizler için gizemli bir öykü olarak kalacağa benzer.

Yorum yazın