Yargıtay Nedir

Yargıtay Nedir

YARGITAY, huk., adli yargı alanında görev yapan yüksek mahkeme. Adli yargı alanında görev yapmakta olan bir yüksek mahkeme olarak Yargıtay, hem hukuk hem de ceza mahkemelerince verilen kararlar için bir temyiz organı niteliğini taşımasının yanı sıra ilk ve son derece mahkemesi olarak da görev yapar. Yargıtay, 1982 Anayasası’nda da düzenlendiği biçimiyle, hem adli mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak görev yapar. Hem de yasayla gösterilen belli davalara ilk ve son mahkeme mercii olarak bakar.

Yargıtay incelemelerini başvuru üzerine ya da kendiliğinden (süresi 15 yılı geçen ağır hapis cezalan) yapar. Yargıtay üyeleri birinci sınıf adli yargıç ve cumhuriyet savcılarıyla bu meslekten sayılanlar arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuru-lu’nca, gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. Yargıtay birinci başkanın, birinci başkan vekilleri ve daire başkanlarıysa Yargıtay Genel Kurulu’nca, Yargıtay’ın kendi üyeleri arasından ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. Bunların görev süreleri dört yıl olup yeniden seçilmeler olanaklıdır. Yargıtay cumhuriyet başavcsısıyla cumhuriyet başsavcı vekiliyse Yargıtay Genel Kurulu”nun üyeleri içinden gizli oyla belirleyeceği adaylar arasından cumhurbaşkanınca dört yıl için seçilir.

Yargıtay’ın örgütsel yapısını birinci başkanlık, birinci başkanlık dianı, yönetim kurulu, daireler, cumhuriyet başsavcılığı ve kalemler oluşturur. Bu yapı için görev yapmakta olan birimlerden dairelerce yargılama işlevi gerçekleştirilir. Öteki birimlerin işlevleriyse genellikle yönetseldir. Yargıhane işlevini yürüten bu daireler, Yargıtay Genel Kurulu’nca seçilen bir daire başkanıyla Birinci Başkanlık Divam’nca görevlendirilen yeteri sayıda üyeden oluşur.

Yorum yazın