Vergi Mahkemesi Nedir

Vergi Mahkemesi Nedir
vergi mahkemeleri, vergi uyuşmazlıklarıyla görevli ilk derece yargı yerleri. Kuruluş ve yargı çevreleri Adalet Bakanlığı’nca saptanan vergi mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu karar verebilir. Vergi mahkemeleri birer başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Mahkeme kurulları ise başkan ve iki üyeden kurulur.

Genel bütçeye, il özel idaresi, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar, benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar konusundaki uyuşmazlıklar, tarife uyuşmazlıkları ve kamu alacaklarının tahsiliyle ilgili uygulamalardan doğan uyuşmazlıklar vergi mahkemelerinin görev alanına girer.

Vergi mahkemeleri ilke olarak kurul halinde görev yapar. Kazançları götürü usulde saptanan yükümlülerin sınıf ve derecelerinin saptanmasına ilişkin işlemler ile toplamı 2 milyon TL’yi geçmeyen tarh işlemlerine karşı açılan davalar, usul ve esas yönünden vergi mahkemesi yargıçlarından biri tarafından çözülür. Tek yargıç tarafından verilen kararlar itiraz üzerine bölge idare mahkemelerinde incelenir ve kesin olarak hükme bağlanır. Kurul olarak verilen kararların temyiz mercii Danıştay’ın ilgili daireleridir. Vergi Usul Kanunu gereğince, şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlere karşı açılan davalar, birden çok vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler, Bakanlar Kurulu’nun vergilere ilişkin düzenleyici işlemleri hakkında açılan davalar, ilgili bakanlıkların belirledikleri inşaat maliyet bedelleri konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açılan davalar Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak görülür.

Vergi uyuşmazlıklarının idari yargıdaki iptal ve tam yargı davalarına benzer yönleri bulunmakla birlikte, kendine özgü ilkeleri ve bu dava türlerine benzemeyen tarafları da vardır. Vergi mahkemeleri vergi uyuşmazlıklarında vergi idaresinin işlemini iptal etmekle yetinmez, anlaşmazlığı da çözüme ulaştırır.

Yorum yazın