Veraset İlamı Nedir

Veraset İlamı Nedir
veraset ilamı, ölenin mirasının kimlere hangi oranda düştüğünü gösteren sulh mahkemesi kararı.

Türk Medeni Kanunu nda (TMK) veraset ilamıyla ilgili hüküm, mansup mirasçılara verilecek belgeyi düzenlemektedir. Ama uygulamada kanuni mirasçıların da böyle bir belge almaları yerleşmiştir. Vasiyetnamenin açılmasını izleyen bir ay içinde kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı bir tasarrufla daha önce mirasçı nasbedilenler veraset ilamı isteminde bulunabilirler. Füruyla birlikte mirasa katılan sağ eş seçim hakkını kullanmadıkça veraset ilamının düzenlenmemesi gerekir. Veraset ilamı maddi hukuk yönünden miras hakkını kesin olarak saptamaz; yalnızca tersi ispatlanana değin miras hakkının varlığına karine oluşturur. Mansup mirasçıya veraset ilamı verilmesinin en önemli sonucu, terekenin geçici zilyetlik durumuyla ilgili olarak sulh yargıçlığınca alınmış olan tedbirin sona ermesi ve terekenin mansup mirasçıya teslim edilmesidir. Gerçekte mirasçı olmadığı halde bir veraset ilamı elde eden kişinin bu belgeye dayanarak yaptığı işlemlerde üçüncü kişilerin iyi niyetinin korunması öğretide tartışmalıdır. Baskın görüş açısından miras bırakanın borçlusu olan kişi, görünüşte mirasçının elindeki veraset ilamına dayanarak iyi niyetle ona ödemede bulunsa bile bu ödeme geçerli olmaz ve gerçek mirasçı, borçluyu kendisine ikinci bir ödemede bulunmaya zorlayabilir.

Yorum yazın