Vatikan Konsili Nedir

Vatikan Konsili Nedir
Katolik kilisesinin Vatikan’da toplanan 20. ve 21. ekumenik konsilleri.

20. ekumenik konsil olarak benimsenen I. Vatikan Konsili (1869-70) usçuluğun, liberalizmin ve maddeciliğin güçlenmesine karşı

önlemler almak üzere Papa IX. Pius’un çağrısıyla toplandı.

Sonuçlandığı resmen ilan edilmeyen kon-silde iki öğreti belgesi benimsendi. Bunlardan Dei Filius inanç, us ve bunların aralarındaki ilişki konularını ele alıyordu. Pasıor Aeternus’un konusu ise papanın yetkileriydi. İkinci belge, konsil öncesinden başlayıp toplantı boyunca süren uzun ve şiddetli tartışmalar sonunda onaylanabildi. Buna göre Aziz Paulus’un gerçek ardılının tüm kilise üzerinde eksiksiz ve üstün bir yargı yetkisi vardı. Bu nedenle de kilisenin bütün rahipleriyle ve onların cemaatleriyle hiçbir

sınırlama olmaksızın iletişim kurabilirdi. Aynca inanç ya da ahlak konularında bütün kiliseyi bağlayıcı bir öğreti öne sürdüğünde papa her türlü yanlıştan korunmuştu; çünkü Isa Mesih papaya yanılmazlık ayrıcalığını bağışlamıştı. Bu konudaki tartışmalardan sonra konsil üyelerine birkaç ay Roma dışına çıkma izni verildi. Ama onlar dönmeden Roma Piemonte güçlerince işgal edildi. 20 Ekim 1870’te Papa IX. Pius konsil çalışmalannı belirsiz bir süre için tatil etti.

Papa XXIII. Johannes tarafından 25 Ocak 1959’da toplantıya çağrılan II. Vatikan Kon-sili’nin (1962-65) başlıca amaçları kilisenin ruhani yönden yenilenmesi ve daha önce Katolik Kilisesi’nden ayrılan Hıristiyanların kiliseye dönmesine olanak sağlanmasıydı. Konsil çalışmaları Johannes’in ardılı VI. Paulus döneminde de sürdü, çalışmaların tamamlandığı 8 Aralık 1965’e değin her sonbahar döneminde konsil meclisi toplantıya çağrıldı. Bu sürede konsil üyelerince 16 belge onaylandı.

“Kiliseyle İlgili Dogmatik İlkeler” adlı belge kilisenin hiyerarşik yapısında piskoposlara daha büyük ağırlık tanıyarak I. Vatikan Konsili’nin papayı vurgulayan tutumunu bir ölçüde dengeler. Yasanın din adamı olmayan cemaat üyelerine ilişkin ilkeleri bu kesimin de kilisenin misyonerlik etkinliklerine katılması yolunda bir temel oluşturulmasını amaçlar. Kilisenin “Tanrı’ nin halkı” olarak tanımlanması, Protestan Reform hareketinin ortaya çıkışından beri Katolik düşünce ve uygulamayı belirleyen savunmacı ve katı tutumun değişmesini sağlayabilecek bir ilahiyat temeli oluşturur.

“Tanrısal Vahiyle İlgili Dogmatik İlkeler” Kitabı Mukaddes ile kilisenin daha sonraki öğreti geleneğinin karşılıklı konumunu, kiliseye emanet edilmiş olan Söz’deki (Logos) ortak kökenleriyle ilişkilendirmeye çalışır. Belge, insanlığın kurtuluşu için Kitabı Mu-kaddes’in önemini onaylamakla birlikte, onun bilimsel düzeyde incelenmesine açık

bir tutum ortaya koyar.

“Kutsal Ayinlerle İlgili İlkeler” din adamları dışındaki cemaatin missa ayinine daha çok katılımının sağlanmasını öngörür ve missa kutlamalarıyla kutsama törenlerinde kullanılan metinlerde, bu metinlerin dilinde ve biçimlerinde önemli değişikliklerin yapılmasına olanak tanır.

“Günümüz Dünyasındaki Kiliseyle İlgili Öğütleyici İlkeler” adlı belgede insanlığın uğradığı geniş çaplı değişikliklere değinilerek kilise ve vahiy kavramları çağdaş kültürün gerekleri ve değerleriyle ilişkilendiril-meye çalışılır.

Konsil ayrıca piskoposların yol göstericilik görevleri, ekumenik hareket. Doğu ayin usullerine bağlı kiliseler, papazların yaşamı, dinsel görevleri ve eğitimi, kiliselerin misyonerlik etkinlikleri, cemaat üyelerinin misyonerliği ve toplumsal iletişim gibi konularda da uygulamaya yönelik kararlar aldı. Ayrıca din özgürlüğü, kilisenin Hıristiyanlık dışı dinlere karşı tutumu ve Hıristiyanlık eğitimi gibi konularda da bildiriler çıkardı. Bu belgeler Johannes döneminin çok öncesinden beri Kitabı Mukaddes’e bakış, ekumenik hareket, ayin düzeni ve din adamı olmayanların misyonerlik etkinliği gibi kilise yaşamının çeşitli alanlarında ortaya çıkan yenilenmeyi yansıtıyordu. Belgelerin ve öteki konsil kararlarının etkisi 1970’lerin başlarında kilise yaşamının hemen bütün alanlarında kendisini gösterdi. Konsil üyelerinin düşünmemiş olabileceği birçok değişiklik böylece gündeme geldi.

Yorum yazın