Vasiyet Nedir

Vasiyet Nedir
vasiyet, hüküm ve etkisi ölüme bağlı tek taraflı hukuki işlem. Bir kimsenin, ölümünden sonraya yönelik olmak üzere, mallarında yasanın koyduğu sınırlar içinde tasarrufta bulunmasını sağlar. Bu tasarrufları içeren ve yasanın öngördüğü biçimlere uyularak hazırlanan vasiyetname el yazısıyla, resmî ya da sözlü olabilir.

El yazılı vasiyetname, vasiyetçinin yer ve tarih belirterek, ayrıca imzasını koyarak kendi el yazısıyla yazdığı bir metinden oluşur. Düzenlenmesi daha kolay ve masrafsızdır; tanığa gerek olmamasından dolayı gizli tutulabilme gibi bir üstünlüğü de vardır. Ama aleyhine tasarrufta bulunulan kişilerce kolayca yok edilebilir ya da değiştirilebilir.

El yazılı vasiyetnameye göre ispat gücü daha fazla olan resmî vasiyetname, sulh yargıcı, noter ya da görevli kılınabilecek başka bir resmî memur tarafından düzenlenir. Uygulamada daha çok noterlerin düzenlediği bu vasiyetnamede, aynca iki tanı-ğjn da bulunması gerekir. Okuma yazma iktidarı bulunan vasiyetçi istek ve tasarruflarım resmî memura yazılı ya da sözlü olarak bildirir. Resmî memur bunları yazdıktan sonra, metni okuması için vasiyetçi-ye verir. Vasiyetçi belgeyi isteklerine uygun bulursa imza eder; imza yerine mühür kullanmak ya da parmak basmak geçerli sayılmaz. Ardından resmî memur tarih koyarak metne şahsen imzasını atar. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra vasiyetçi, vasiyetnameyi okuduğunu ve bunu son isteklerine uygun bulduğunu resmî memur ve iki tanık önünde beyan eder. Tanıkların vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüklerini içeren bir şerh vererek imza atmala-nyla resmî vasiyetnamenin düzenlenmesi tamamlanır. Okuma yazma bilmeyen ya da okuma yazma iktidarından yoksun olan vasiyetçilere, resmî memurun hazırlamış olduğu vasiyetname metni, iki tanık önünde bizzat resmî memur tarafından okunur. Bu tür resmî vasiyetnamede vasiyetçinin vasiyetnameyi imza etmesi zorunlu değildir. Sözlü vasiyetname için, vasiyetçinin gerek ölüm tehlikesi, salgın, bulaşıcı hastalık, savaş, doğal afet gibi olağanüstü bir nedenle el yazılı, gerek resmî vasiyetname düzenle-yemeyecek durumda bulunması koşulu aranır. Ayrıca vasiyetçinin istek ve tasarruflan-nı iki tanık önünde söylemesi ve bunun yazılı bir belge olarak düzenlenmesi konusunda iki tanığı vekil olarak ataması gerekir. Tanıklar sözlü vasiyeti en kısa sürede yazıya geçirerek, vasiyetin olağanüstü koşullarda yapıldığını onaylayan bir beyanla belgeyi yetkili merciye teslim etmekle yükümlüdür.

Tek taraflı bir hukuki işlem olması nedeniyle, vasiyetçi vasiyetnamesinden istediği zaman geri dönebilir. Bu işlem açık bir beyanla, yeni ve farklı bir vasiyetnameyle ya da vasiyetçinin vasiyetnameyi yok etmesiyle gerçekleşebilir.

Yorum yazın